آئین بهائی

دیانت بهائی، یک دیانت جهانی است و هدفش اتحاد جمیع نژادها و ملیتها در یک آرمان بین المللی و دیانت واحد می باشد. تجدید و تکامل ادیان از اصول این آئین است زیرا در هر زمان مقتضیات جامعه بشری تغییر می پذیرد و در هر عصری دینی جدید موافق با مقتضیات و نیازمندهای جهانیان ظاهر می گردد. بـهائیان پیروان حضرت بـهاءالله هستند و معتقدند که ایشان، جدیدترین فرستاده الهی در سلسله پیامبران پیشین چون حضرت ابراهیم، موسی و بودا و زردشت و مسیح و بالاخره حضرت محمد است و رسالتش برای ایجاد تمدنی جدید و جهانی است که بشر در این زمان بدان نیازمند است. محور تعالیم دیانت بـهائی وحدت عالم انسانی است یعنی وقت آن آمده است که بشر از هر قوم و نژادی به یگانگی رسند و همه در ظلّ یک جامعه جهانی درآیند. حضرت بـهاءالله فرموده است که خداوند بیمانند نیروهائی را در جهان بکار گماشته است تا آنچه را که بر حسب سنّتهای پیشین سبب جدائی و اختلاف میان اقوام و طبقات و ادیان و ملل عالم گشته است از میان بردارد و مهمترین کاری که امروز بشر باید به آن پردازد وحدت عالم انسانی و تلاش و کوشش در راه اتّحاد و اتّفاق اهل عالم است. یکی از اهداف و مقاصد دین بـهائی بذل  همت و مساعدت در این مسیر است. از این روی امر بـهائی جامعه‌ی جهانی مرکّبی بیش از 7 میلیون نفر از اکثر ملل و نژادها و فرهنگهای جهان بوجود آورده و تعالیم حضرت بـهاءالله را در آن جامعه تجسم بخشیده است. آزمایشی که بهائیان در این راه گذرانده اند سبب تشویق کسانی است که از همین راه می پویند و نوع انسان را اعضاء یک خاندان و کره زمین را یک وطن می دانند.


 

Aeene Bahai

جمعی از بهائیان از نقاط مختلف جهان

 

   اصول و تعالیم حضرت بهاءالله


حضرت بـهاءالله ما را به وحدانیت پروردگار تعلیم داده یعنی که خدا یکی است و اوست که پی در پی اراده خویش را در ظهور پیغمبران در هر زمان بر نوع انسان ظاهر ساخته است و پیغمبران نیروی اصلی در تمدن بشری در طول تاریخ بوده‌اند.


پیامبران آسمانی واسطهء بین خدا و خلق‌اند و  از یک منشاء برای تربیت و ترقی نوع بشر آمده‌اند، مردمان جهان ادیان را بکلی جدا از یکدیگر می دانند ولی در نظر بهائیان مقصد جمیع فرستادگان یزدانی یکی است و آن رساندن بشر به بلوغ روحانی و معنوی او است. حال زمان ما زمانی است که انسان به مرحله بلوغ وارد گشته و وحدت خاندان بشری و بنای جامعه‌ای جهانی و صلح عمومی امکان پذیر شده است. برای وصول به هدف وحدت عالم انسانی از جمله تعالیمی که امر بهائی ترویج می کند عبارت است از:
 
•     ترک جمیع تعصّبات
•     تساوی جمیع حقوق و امکانات برای زن و مرد
•     تعدیل معیشت و از میان بردن افراط و تفریط در فقر و ثروت
•     تعلیم و تربیت عمومی
•     تحرّی حقیقت یعنی هر کس خود باید به جستجوی حقیقت پردازد و از تقلید دست بردارد.
•     ایجاد جامعه متّحدالمنافع جهانی
•     مطابقت دین با علم و عقل
 


 

راهی برای زندگی 

حضرت بهاءاللّه به ما چنین تعلیم داده است که انسان همانند "معدنی است که در آن گوهرهای گرانبها نهفته است" خود انسان از این گنج شایگان بی‌خبر است تا چه رسد به دیگران.  هدف از زندگی انسان آن است که استعدادهای نهفته‌اش را پرورش دهد تا هم خود از آن برخوردار گردد و هم در خدمت عالم انسانی ان را بکار برد. حضرت بهاءاللّه فرموده است که زندگی در این جهان مانند زندگی جنینی کودک در رحم مادر است و اعضاء بدن انسان در عالم رحم رشد می کند اما هرچند آن اعضا در عالم جنین بکار نمی آید ولی رشد و نموش لازم است تا کودک پس از تولد در این عالم آنها را بکار برد و ناقص نباشد. بدین گونه، نیروهای اخلاقی و عقلی و روحانی، اعضاء و جوارح روح ما در این عالم است. روح پس از خروج از این عالم تا ابد در عوالم الهی باقی و در ترقّی است وبه اين نيروها نيازمند است.


 
بنابراین روش زندگی بهائیان مستلزم رشد و نمو معنوی است. نماز و مناجات روزانه روح را از قیود این جهان محدود آزاد می سازد و درهای جدیدی را به روی ما می گشاید. همکاری در برنامه‌های مفید با مردمی که با یکدیگر از همه حیث تفاوت دارند تعصّبات دیرینه را نابود می سازد. الكل و مواد مخدر که عقل را زائل می سازد جز در موارد لازم برای دارو و درمان حرام است و نیز از غیبت و افترا که اعتماد بین مردمان را سست می کند و روح اتّحاد را که سبب ترقّی انسان است از میان می برد باید احتراز جست.

 

راهی برای زندگی


 
 
  جامعه بهائی از پیشینه های قومی و فرهنگی مختلف تشكیل شده است.

 

حضرت باب 
 
در ۲۳ ماه می  ۱۸۴۴ ميلادي در ایران در شهر شیراز جوانی که خود را باب نامي. اعلان کرد که پیامبر الهی که همه جهان در انتظارش هستند، به زودی ظاهر خواهد شد. لقب باب از این جهت است که اگر چه حضرت باب خود مظهر مستقلّ الهی بود اعلان فرمودند که مقصد اصلیش آنست که مردم را برای ظهور کلّی الهی بعد از خود آماده نمایند. 


حضرت باب پس از این اعلان بزودی دچار مخالفت های روحانیون اسلامی گردید. دستگیر شد و به زندان افتاد و بالاخره کمتر از شش سال بعد در ۹ جولای ۱۸۵۰ ميلادي در میدان عمومی شهر تبریز شهید شد و بیش از ۲۰ هزار نفر از پیروانش نیز طی کشتارهای متعدد در سراسر ایران به شهادت رسیدند و حال بنای باشكوهی با گنبد زرین در کوه کرمل مشرف بر خلیج حیفا و محاط به گلزارهای زیبا بنام مقام اعلی ساخته شده است که جسد مطّهر حضرت باب را در آغوش گرفته است.

 

آرامگاه حضرت باب ( مقام اعلی)


 
 
 

   آرامگاه حضرت باب ( مقام اعلی)

            
  حضرت بهاءالله

 

حضرت بهاءالله در سال 1817 ميلادي در طهران متولد شدند. از اوان طفولیت آثار عظمت در آن حضرت ظاهر بود. ایشان در منزل آموزش مختصری دیدند، اما احتیاج نداشتند که در مدرسه ای وارد شوند زیرا از طرف خداوند دارای علم لدنی بودند. حضرت بهاءالله از خانواده ای اصیل و شریف بودند و در جوانی مشاغل عالیه ی در دربار شاه به حضرتشان پیشنهاد شد، لیکن نپذیرفتند. ایشان مایل بودند که بیشتر اوقاتشان را صرف کمک به ستمدیدگان، بیماران و مستمندان نمایند، و از حق و عدالت دفاع کنند و چون حضرت بهاءالله حمایت خویش را از آئین حضرت باب اعلان فرمودند طولی نکشید که تمام مناصب و امتیازاتش را از دست داد و در طوفانـی که پـس از شهادت حضـرت باب در ایران برخاست از همه ثروت و مال دنیـا محروم و خود نیز دچار شكنجه و آزار و گرفتـار زندان شد. سپس چند بار ایشان را تبعید نمودند. اولین تبعیدشان به بغداد بود. در سال ۱۸۶۳ ميلادي در همان شهر حضرت بـهاءالله مقام خويش را اعلان نموده و خود را موعود کل امم معرفی فرمودند. از بغداد حضرت بـهاءالله را به استانبول و از آنجا به ادرنه و بالاخره به عکّا تبعید نمودند. عکّا در اراضی مقدسه بود و حضرت بـهاءالله بعنوان یک زندانی در سال ۱۸۶۸ ميلادي به آن شهر تبعيد گر ديدند. از ادرنه و سپس از عکّا حضرت بـهاءالله نامه‌های متعددی خطاب به ملوك و سلاطین زمان خویش صادر فرمودند. این الواح در تاریخ ادیان بی نظیر و از اسناد بسیار مهم و پر عظمتی است که در آنها حضرت بـهاءالله اعـلان فرمودند که تمدنی جهانی در حال بوجود امدن است و زمانش فرارسیده که اهل عالم بسرا پرده وحدت و یگانگی درآیند و به شاهان و امپراطورها و روسای جمهور در قرن نوزدهم نصیحت کردند که از اختـﻻفات  خویش دست بردارند و تسلیحات خویش را به حداقل رسانند و در عوض کوشش و امکانات خویش را صرف ایجاد صلح عمومی نمایند. درگذشت حضرت بـهاءالله در بـهجی در شمال عکّا واقع شد و مزارشان در همان جا استقرار یافت و تعالیمشان کم کم از مرز خاورمیانه بیرون رفت و در نقاط دیگر منتشر شد.

 

نمایی از آرامگاه حضرت بهاءالله

 
 
  نمایی از آرامگاه حضرت بهاءالله

 

حضرت عبدالبهاء


حضرت بهاءالله برای حفظ امر خود از تفرقه آن را ازقوایی بی نظیر بهره مند کردند که آن قوهء عهد و ميثاق است. قبل از صعود حضرت بهاءالله، ایشان به صراحت مرقوم فرمودند پس از من توجه به حضرت عبدالبهاء كنيد.  حضرت عبدالبهاء  فرزند أرشدشان بودند و تنها مفسّر آيات ومركز عهد و ميثاق الهى منصوب شدند. حضرت بهاءالله شخصا آن حضرت را پرورش فرمودند، ايشان از كودكي به مقام پدر بزرگوارشان پى بردند، و شريك رنجهاى پدر بزرگوارشان بودند. حضرت عبدالبهاء گرانبهاترين هديه حضرت بهاءالله  بعالم بشرى و نمونه اعلاى تعاليم بهائي مي باشند.
حيات ان حضرت مملو از مصائب و بلايا بود اما باعث سرور همه نفوسى بودند كه به حضورشان مشرف مي شدند. بعد از انكه پدر بزرگوارشان به عالم بقا شتافتند، مسئوليت جامعهء بهائى بر روى دوش ايشان قرار گرفت، و ايشان شبانه روز به انتشار أمر أعظم در شرق و غرب عالم مشغول شدند. هزاران ألواح به أفراد و گروههاى مختلفه در نقاط مختلفه عالم مرقوم فرمودند و تعاليم مباركه پدر بزرگوارشان را روشن و واضح نمودند. تفسير و ترجمه هاى ايشان هم اكنون از اساسي ترين آثار أمر بهائي است.
با تمرکزدر مقام حضرت عبدالبهاء بعنوان مركز عهد و ميثاق حضرت بهاءالله، بهائيان عالم متحدانه در سعى و كوششند تا حيات بهائى داشته باشندو مدنيت جهانى نوينى بسازند.
 

حضرت عبدالبهاء


 
  حضرت عبدالبهاء

 

  ولایت امر

 

  حضرت عبدالبهاء در وصیت‌نامه ی خویش موسوم به الواح وصایا نوه ی ارشد خود، شوقی افندی ربانی را ولی امر و مبین تعالیم بهائی تعیین فرمودند. حضرت شوقی افندی در مقام ولی امر بهائی در سال ۱۹۵۷ميلادي عالم خاک را وداع گفتند. ایشان در طی سی و شش سال بسیاری از آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء را به انگلیسی ترجمه و تشریح  نموده، تأسیس مؤسسات محلّی و ملّی بهائی را تشویق فرموده و انتشار افکار بهائی را در تمام نقاط عالم تحت نقشه‌هایی منظم و مستمر رهبری کردند.
 
حضرت ولی امر الله یادگار جاودانه خود را با ایجاد تزئینات باشكوهی جهت استقرار مرکز جهانی بهائی در ارض اقدس تأسیس فرمودند. بنای مقام  مطهر حضرت باب و ساختمان آرشیو بین‌المللی بهائی، و همچنین طراحی و تنظیم و ترتیب باغهای زیبای قصر بهجی و دامنه کوه کرمل از خلاقیت بی نظیر آن حضرت است.
 

حضرت شوقی افندی ربانی


 
 
حضرت شوقی افندی ربانی

 

  بیت العدل اعظم
 

بیت العدل اعظم که حضرت بـهاءالله آنرا بعنوان قوه تشریعیه امر بـهائی معین فرمودند در سال ۱۹۶۳ ميلادي تشکیل شد. این هیأت مرکّب از نه نفر است که هر پنج سال یک‌بار از طرف جمیع اعضاء محافل ملّی بـهائیان جهان انتخاب می شود.
بیت العدل اعظم به اداره ی امور روحانی و اداری جامعه بین‌المللی بـهائی می پردازد و نیز بعنوان امناء اماکن مقدسه و سایر املاک در اراضی مقدسه مأمور حفظ آنهاست.  حضرت بـهاءالله به بیت العدل اعظم اختیار داده است که در مواردی که کتب و آثار مقدسه بـهائی قانوني وضع ننموده قوانینی تشریع نماید و این هیأت است که جامعه بـهائی را در جهانی که پیوسته در تغییر است رهبری و راهنمائی می کند.
 

مقر بیت العدل اعظم

 

  مقر بیت العدل اعظم

 

اعضای بیت العدل اعظم


  اعضای بیت العدل اعظم   


مشرق الاذکارهای بهائی


عبادتگاهها یا مشرق الاذکارهای بهائی به روی همه مردم باز است و همه ی افراد از دین ها و اعتقادات مختلف می توانند در آنها به عبادت خداوند بپردازند. هرچند از نظر هندسی هر یک از بناها با یکدیگر مختلف هستند ولی از لحاظ معماری  اصولي کلی در آنها مراعات شده است- همه دارای ۹ طرف و یک تالار مرکزی گنبد مانند هستند- که همزمان از وحدت ذاتی نوع بشر و تنوع و گوناگونی آن حکایت می کند. برنامه های عبادتی ساده و متشکل از دعا و مناجات و تلاوت منتخباتی از آثار بهائی و کتب مقدسه ادیان مختلف چون تورات و انجیل و قرآن و ... است.
همانطور که حضرت بهاءالله مطرح نموده‌اند، مشرق الاذکار یک مرکز و کانون روحانی برای موسسات وابسته مختلفی است که بمنظور خدمات علمی، بشردوستانه، آموزشی و اداری در اطراف آن بنا می شوند.

مشرق الاذکار های بهائی در سراسر جهان

 

  مشرق الاذکار شیلی

 


  مشرق الاذکار شیلی 

 

 

مشرق الاذکار فرانکورت

 

 مشرق الاذکار فرانکورت       

 

 

  مشرق الاذکار سیدنی

 

  مشرق الاذکار سیدنی

  

 

مشرق الاذکار اوگاندا

 

  مشرق الاذکار اوگاندا

 

 

مشرق الاذکار ویلمت

 

 

  مشرق الاذکار آمریکا

 

 

مشرق الاذکار نیلوفر آبی

 

مشرق الاذکار هندوستان

 

 

مشرق الاذکار عشق آباد

    مشرق الاذکار عشق آباد

 

 

مشرق الاذکار پاناما

 

 مشرق الاذکار پاناما

 

 

Active Image

 

 

مشرق الاذکار ساموآ 


رفاه اجتماعی و اقتصادی


از ممتازترین خواص جامعه بهائی از لحاظ ترقّیات اجتماعی و اقتصادی جنبه نظام مشورتی آن است. حضرت بهاءاللّه طرحی را برای تصمیم‌گیری بر اساس هم‌رأئی و توافق گروهی ابداع فرموده است و خطا نیست اگر بگوئیم هر فرد بهائی بنحوی از انحاء شاگرد مکتب مشورت است. ترقیات اجتماعی و اقتصادی در نظام بهائی اول‌بار در ایران آشکار شد که بهائیان آن کشور در اوائل قرن بیستم مدارس و درمانگاهها و سایر خدمات اجتماعی از جمله اولین مدرسه دخترانه را در کشور تأسیس کردند.
امروز برنامه‌های رفاهی مخصوصاً در آسیا و امریکای لاتین و افریقا بسیار متعدد است و شامل مدارس درمانگاهها، کلاسهای بهداشت، برنامه‌های کشاورزی، جنگل بانی، ترک اعتیاد الکلی و خوابگاههای کودکان است و رادیوهای بهائی با برنامه‌های خدمات اجتماعی خویش نه‌تنها از لحاظ عملی به برنامه‌های مذکور کمک می کنند بلکه فرهنگ بومیان را نیز حرمت و ترویج می نمایند. برنامه‌های رفاهی بهائی را محافل روحانی محلّی پیشنهاد می کنند و از این راه برنامه‌های مذکور بر اساس شرکت عامه مردم در هر محل طرح می شود و از این راه می توان سرّ موفّقیت این برنامه‌ها را که بر پای خود ایستاده‌اند. دریافت.

 

 

یک مدرسه بهائی در پاناما

 

یک مدرسه بهائی در پاناما

 

 

  دانش آموزان مدرسه بهائی ربانی 

  یک پروژه درخت کاری توسط دانش آموزان مدرسه بهائی ربانی در نزدیکی شهر گوالیور، هندوستان

 بهائیان و سازمان ملل متحد

  از تعالیم بهائی یکی اینست که دین حقیقی باید سبب ترویج اتّحاد و اتّفاق باشد و اتّحاد شرط ضروري حصول صلح جهانی است. حضرت بهاءاللّه می فرمایند «اصلاح و راحت حاصل نشود مگر به اتّحاد و اتّفاق.» ازجمله موازینی که جامعه بهائی برای حصول اتّحاد عالم پیشنهاد می کند اینست که یک زبان بین‌المللی بوجود آید،  اقتصاد جهانی تعدیل و هماهنگ گردد، تعلیم و تربیت اجباری متداول شود، معیاری برای حقوق بشر معین گردد و سازمان مرکّب جهانی ارتباط و مخابرات بکار افتد. 

  چون بهائیان معتقدند که سازمان ملل متّحد بمنزله کوشش بزرگی در راه اتّحاد جهان محسوب می شود آن را به هر نحو که بتوانند حمایت می نمایند. از این روی "جامعه بین‌المللی بهائی" با مقام مشاور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متّحد Ecosoc و در سازمان صندوق کودکان ملل متّحد Unicef عضویت دارد. دفتر جامعه بین‌المللی بهائی در نیویورک و در ژنو تأسیس گشته و بهائیان از بسیاری از نقاط جهان مرتّباً در کنفرانسها، کنگره‌ها و سمینارهای مربوط به حیات اجتماعی و اقتصادی کره زمین شرکت می کنند. چون بهائیان مردم دیگر را در بعضی از کشورها در پنجه ظلم گرفتار دیده اند توجهشان به تعالیم حضرت بهاءاللّه مربوط به حقوق بشر بیشتر جلب شده است. از این جهت جامعه بین‌المللی بهائی در کنفرانسهای شور سازمانهای ملل متّحد درباره حقوق اقلّیت،  مقام زن، تحریم جنایت، جلوگیری از مواد مخدره، رفاه کودک و خانواده، نهضتهای ضد تسلیحات با حدت و حرارتی تمام مشارکت می جویند.

 

 نماینده جامعه ی بهائی در سازمان ملل

  نماینده جامعه ی بهائی در سازمان ملل

 


جامعه جهانی بهائی


جامعه بهائی عالم مرکب از تقریباً 7 میلیون نفرند که در ۱۸۹ کشور مستقّل و ۴۶ ناحیه تابعه زیست می کنند و کثرت تنوعش شامل مردمی در سراسر کره زمین از نژادها و مذاهب و فرهنگهای مختلف از جمله ۲۱۰۰ عدد از قبائل و عشائر عالم است.
در امر بهائی فرد روحانی وجود ندارد زیرا بشر به مرحله‌ای از بلوغ وارد شده است که هر کس می تواند خود در آثار الهی تفکر نماید و از راه دعا و مناجات و مشورت با دیگران تصمیم بگیرد. برای آنکه اکثر مردم از ظهور حضرت بهاءاللّه منتفع شوند آثار بهائی به ۸۰۰ زبان مختلف ترجمه شده است.
در آئین بهائی، انتخاب دین آزاد می باشد و عقیده بر آن است که همه ی مردم در انتخاب دین خود مختارند و افراد باید پس از مطالعه ی کتب و آثار الهی ادیان دیگر و پس از تحری حقیقت، دین خود را انتخاب نمایند. حضرت بهاءالله به بهائیان عالم می آموزد که تعالیم آن حضرت امروزه به مثابه دارویی است برای دردهای امروزه ی عالم انسانی. ایشان می فرمایند:
 
" رگ جهان در دست پزشک دانا است ، درد را می بيند و بدانائی درمان ميکند . هر روز را رازی است و هر سر را آوازی . درد امروز را درمانی و فردا را درمان ديگر. امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد . ديده ميشود گيتی را دردهای بيکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته . مردمانيکه از باده خود بينی سر مست شده اند پزشک دانا را از او باز داشته اند . اينست که خود و همه مردمان را گرفتار نموده اند . نه درد ميدانند نه درمان ميشناسند . راست را کژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند. "
 

 

https://www.aeenebahai.org

 

 

 دریافت فایل PDF مقاله

 

شبهه ای در موردکتاب

شبهه ای در موردکتاب ایقان
برخورد از نوع اول:
کتابی الهی است.
برخورد از نوع دوم:
تنها بیش از 150 غلط ادبی بر آن گرفته شده است

در کتاب اقدس چاپ تهران ص 74

در کتاب اقدس چاپ تهران ص 74 آمده است :
"کذلک رفع الله حکم دون الطهاره عن کل الاشیا"
(این چنین خداوند ، حکم پاک نبودن را از اشیاء برداشت.)
و در ص 75 آمده است :
"قد انغمست الاشیاء فی بحر الطهاره فی اول الرضوان"
(هر آینه همه چیز در اول رضوان در دریای طهارت و پاکی غوطه ور شد)
اما گویا ایشان فراموش کرده اند که در جای دیگر کتاب اقدس نگاشته اند:
"و حکم باللطافه (بالطهاره) الکبری و تغسیل ما تغبر من الغبار و کیف الاوساخ المنجمده و دونها، اتقوا الله و کونوا من المطهرین......طهروا کل مکروه بالماء الذی لم یتغیر بالثلاث.ایاک ان تستعملوا الماء الذی تغیر بالهواء او بشیء اخر"
(و حکم شده است به پاکی بزرگتر!!! و شستن آن چه غبار گرفته تا چه رسد به چرک های جامد و غیر آن ، از خدا بترسید و از پاک کنندگان باشید!!... هر چیز کثیفی را با ابی که رنگ و بو و مزه آن تغییر نکرده است پاک کنید مبادا آبی را که بر اثر هوا یا چیز دیگر تغییر کرده به کار برید.)(گنجینه حدود و احکام 81)
سوالی که دوستان بهائی باید پاسخ گو باشند این است که مگر مسائل نجاست و طهارت در اسلام چه ایرادی داشت که ایشان از یک طرف همه چیز را پاک می دانند و از طرف دیگر می بینند نمی توان هر چیز پلید و کثیفی را پاک دانست پس دستور می دهند با آب پاک!!! که مزه و بو و رنگش تغییر نکرده اشیاء را پاک کنید و جالب تر این است که می گویند بر هر چیز پاکی میتوان سجده نمود:
"قد اذن الله لکم السجود علی کل شیئ طاهر"(ص 26 گنجینه)
پس دو نکته قابل طرح است:
الف- اگر همه چیز پاک است پس چرا در بحث سجده گفته شده بر هر چیز پاک !!!! می توان سجده کرد. مگر چیز غیر پاکی هم طبق گفته اول از ص 74 اقدس داریم؟!
ب- آیا واقعا بر هر چیزی می توان سجده کرد؟!

شبهه ای در دین بهایی(

شبهه ای در دین بهایی( تبلیغ)

برخورد از نوع اول:

تبلیغ ،امری واجب است در همه جا و هر وقت و برای همه کس

برخورد از نوع دوم: تبلیغ در اسرائیل ممنوع است و تبلیغ اسرائیلی حتی در خارج حرام است

لعنت بر این دین کثیف و

لعنت بر این دین کثیف و امریکایی ای بینوایان بی چاره دلم برای تان می سوزد از زیر باران به زیر ناودان رفته اید

مگر نه اینکه مکان اصلی

مگر نه اینکه مکان اصلی بهاییهادر اسراییل است اگر الهی هستید چرا اسراییل!!!!!!!!! مگر ارم دین شما وبیانیهاارم پرچم اسراییل نیست !چرا در سایت خودقسمتی را به جنایات اسراییل وبرائت بهاییان الهی! از اسراییل قرار نمیدهید!!!!مگر امام حسین علیه السلام جان ومال وخانواده خود رادر راه ازادگی فدا نرد ایا ایشان از عبدالبهاکمترند!!!چرا معجزه ای ندارد چرا مانن حضرت محمد علیه السلام در بین دیگر ادیان الهی شناخته شده نیست

از نامشروعی بهاییت همین بس که

از نامشروعی بهاییت همین بس که حامی انها اسراییل صهیونیزم غاصب خونریزاست جالب اینکه بهاییان نمیتوانند در بین مردم اسراییل تبلیغ دینی کنندچون اسراییل صهیونیزم دین تحریفی یهود را برترین دین میداند وپیروان بقیه ادیان راانسان نمیداندودین پوچ بهایی رادستمایه ای برای نابودی اسلام قرار داده وگرنه اسراییل خونریز بهاییان را از سگ خود کمتر میداند

دوست عزیز در قسمت پرسشها و

دوست عزیز
در قسمت پرسشها و پاسخها به این شبهه رایج جواب داده شده لطفا به آن مراجعه نمائید
http://www.aeenebahai.org/node/453

بهأالله هنگامي كه در زندان

بهأالله هنگامي كه در زندان عكا گرفتار بود، چنين نگاشت:
«اسمع ما يوحي من شطر البلأ علي بقعه المحنه و الابتلأ من سدره القضأ انه لا اله الا انا المسجون الفريد». (41)
(بشنو آنچه را كه وحي مي شود از مصدر بلا بر زمين غم و اندوه از سدره قضا بر ما به اينكه نيست خدايي جز من زنداني يكتا».
در قسمتي ديگر از كتاب مبين مي گويد:
«كذلك امر ربك اذكان مسجوناً في اءخرب البلاد». (42)
(اينگونه امر كرد پروردگارت، زماني كه بود زنداني در خراب ترين شهرها».
و نيز مي گويد:
«تفكر في الدنيا و شأن اهلها ان الذي خلق العالم لنفسه قد حبس في اءخرب الديار بما اكتسبت ايدي الظالمين». (43)
(درباره دنيا و حالات مردم آن بينديش. زيرا آنكه جهان را براي خود خلق كرد، در خراب ترين مكان ها به دست ستمكاران زنداني است).
و در جاي ديگري از كتاب مبين آورده است:
«ان الذي خلق العالم لنفسه منعوه اءن ينظر الي اءحد من احبائه»(44)
(آن كسي كه جهان را براي خودش خلق كرد، او را منع مي كنند كه حتي به يكي از دوستانش نظر افكند). خدا در زندان؟!!!!چی بگم من اخه

-لقب باب از این جهت است که

-لقب باب از این جهت است که اگر چه حضرت باب خود مظهر مستقلّ الهی بود اعلان فرمودند که مقصد اصلیش آنست که مردم را برای ظهور کلّی الهی بعد از خود آماده نمایند.
-در سال ۱۸۶۳ ميلادي در همان شهر حضرت بـهاءالله مقام خويش را اعلان نموده و خود را موعود کل امم معرفی فرمودند.-
-حضرت بهاءالله در سال 1817 ميلادي در طهران متولد شدند. از اوان طفولیت آثار عظمت در آن حضرت ظاهر بود. ایشان در منزل آموزش مختصری دیدند، اما احتیاج نداشتند که در مدرسه ای وارد شوند
-با تمرکزدر مقام حضرت عبدالبهاء بعنوان مركز عهد و ميثاق حضرت بهاءالله، بهائيان عالم متحدانه در سعى و كوششند تا حيات بهائى داشته باشند
فکر نکنم با استناد به گفته های خودتان در معرفی بهائیت در بالای همین صفحه نیازی به هیچ استدلالی باشد
تمرکز در مقام بهاء- مظهر مستقل الهی بودن- ظهور کلی الهی- معود کل امم -احتیاج نداشتن به مدرسه
بعد می گوئید که........ مثل همه هیچ نمی گویم ضمن احترام به همه انسانها

عزیزم کر کنم شما هنوز با خودت

عزیزم کر کنم شما هنوز با خودت موضعت مشخص نیست
برادر تو داری به پیغمبر اکرم و اسلام توهین میکنی و ایراد میگیری
اگه واقعا ادعای بهاییت داری که شما دینتون ادامه اسلام!!!!
اگه پایه اسلام بزنی ریشه خودتو زدی
انقدر جناب باب و بها در مورد رسول اکرم گتند حالا شما...
عزیزان لطف کنین قبل دادن نظرات احساسی کمی تامل بفرمایید

خیلی سایت جالبی بود

خیلی سایت جالبی بود

اخه بهاییتم شد دین؟ نه پیغمبر

اخه بهاییتم شد دین؟ نه پیغمبر داره نه معجزه داره. اسم اون بهاء ا... را نذارید پیغمبر بابا اون چیزی حالیش نبود که. ولی با بی سوادیش خوب یه جمعو گذاشت سرکار.

درود برشما دوست عزیز اگر

درود برشما دوست عزیز
اگر زیادی و یا کمی قرآن خونده باشی چند تا سئوال دارم
اول چرا محمد این همه زن داشت؟ و آیا کسی بجز او و خاندان او نمی توانستند از زنان نگهداری کنند و اصلا چرا این همه جنگ راه انداخت تا مردان کشته بشوند و زنهای بیوه درست بشه؟
دوم چرا سوره نحل آیه 66 میگه شراب انگور و خرما حلال هست؟
سوم زمین و آسمان در چند روز درست شد و چرا قران دوگانگی در رابطه با آفرینش زمین و آسمان داره؟
چهارم چرا ذر سوره نسا نوشته شده که ایتام را تیمار نمایید تا به سن نکاح برسند و آنگاه با آنان آمیزش نمایید؟
پنجم چرا لواط در قرآن حلال شده و در سوره بقره میگه جوانانی جوان (همیشه جاودان ) قدح بدست و قدح هایی پر از شراب ناب برای شما ایمان آوران هست؟
ششم میخوای باز بگم یا کافی هست
هفتم چه کسی با شما صحبت داشت و یا با شما کار داشت که جواب من رو میدی و کی به کار شما مسلمان ها داره؟
هستم موفق باشید

درود وقت خوش من واقعا متأسفم

درود وقت خوش
من واقعا متأسفم كه یک ايرانی زاده پدر و مادری مسلمان هستم که در این عصر که همه چیز رو با کسب اطلاعات و جستجو قبول میکنند باید فقط از طریق شناسنامه مسلمان را شناسایی کرد در اين عصر بیداری اسلامی (بقول آقایان) آنقدر خام و بي استناد حرف زدند و نظریه دادند که یک ملت را بازیچه خود قرار گرفته میدانند، در آخرین سکانس سریال پشت کوههای بلند شعر بسیار جالبی خوانده شد که اگر اشتباه نگارش شده پوزش میطلبم:
شاه رفت و شاهی دگر آمد
با همان هیبت و ولی با نام و نشان دیگری
بنده به دليل آنكه به ايمان و ندای قلبی خود جوابی داده باشم اکثر کتب دینی در خصوص ادیان مختلف را خواندم و به آیین بهایی علاقه پیدا کرده و این چند سال خود را به عنوان یک بهایی معرفی کرده ام اما در حقیقت مکان و شخصی را پیدا نکرده و نتوانستم خود را راضی کنم و هر روز تشنه ترم که متاسفانه در ايران محدوديت بسيار زياد است.

دوست عزیز متأسفم که فهم شما

دوست عزیز
متأسفم که فهم شما از دیانت بهائی در حد اطلاعات ردیه هاست
اگر اینگونه مطالب برایتان جالب است بدانید که در مورد حضرت محمد هم گفته اند که با علائم مرض سفلیس و در حال هذیان گوئی و بی خبری از دنیا رفته است که البته منابع تاریخی اسلامی هم برخی از این علائم را تأیید میکنند
در مورد شبهه ادعای الوهیت و امثال آن که در ذهنتان کرده اند میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.aeenebahai.org/node/453

به حال تو که دو سال!!؟است

به حال تو که دو سال!!؟است بهائی شدی متاسفم که در اسلام، خدایِ با آن عظمت با همه مهربانی ها و محبتش نشناختی خدایی که قابل دیدن نیست و شبیه هیچ چیز نیست و بر هر چیز قادر است.
حالا در بهائیت چه خدایی را شناختی؟اگر کتابهایش را نشانت داده باشند.که می گوید لااله الاانا مسجون الفرید یعنی جز منِ زندانی خدایی نیست.میرزا حسنعلی خدایی است که نتوانست اسهال خونی خود را درمان مند و با همان اسهال خونی از دنیا رفت.
شما چه دو سال بهائی شدهباشی و چه بهائی زاده باشی. توصیه می کنم قدری تحری حقیقت کنید.

با درود بر شما دوست گرامي كه

با درود بر شما دوست گرامي كه تا دلتان خواست توهين كرديد. ما ايرانيان ديگر زمان آن رسيده كه به عقايد همديگر احترام بگزاريم . آيين بهاييت كه اسلام را قبول دارد. و يكسري قوانين و آموزه هاي جديد به ارمغان آورده و بايد قبول كنيم كه قوانين جديد بهتر از قوانين 1400 سال پيش ميباشد. به نظر من دين اسلام براي زمان ما يعني قرن 21 جوابگو نميباشد و كسانيكه اين ادعا را دارند دنيا و ايران را به نابودي خواهند كشاند و از طرفي خداوند منان اين را بهتر از همه ما ميداند.

سلام برهمه حق جویان اولا

سلام برهمه حق جویان
اولا بهائیان اعتراف به حقانیت اسلام قبل از خودشان دارند و می گویند قرآن کریم حق است بنابراین باید مطالب قرآن را قبول داشته باشند، در قرآن کریم پیامبر عزیز اسلام خاتم النبیین خوانده شده یعنی بعد از او هیچ پیامبری نیست، پس ادعای پیامبری هر هر کسی به شمول بهاء الله دروغ محض و عوام فریبی است و افرادی ساده و کم عقل و بی دقت حرف ها و چرندیات اشخاض دروغگو را بدون هیچ دلیلی قبئل می کنند
دوما بهائیت ساخته دست استکبار است و ملت ایران از روزی که بهایی ها از اون کشور خارج شدند نفس راحت می کشند زیرا دیگه کسی نیست که زمینهاشون رو غصب کنه و افکار پوچ وانحرافی را به خورد جامعه بده
سوما بهائیت در شیعه مثل فرقه وهابیت در اهل سنت است و ارزش علمی به هیچ صورت ندارد
چهرما اگر ما تمام دلایل فوق را در نظر نگیریم بهائیا اصلا دلیلی برای حقانیت خود ندارند و صرفا حرف های ساختگی را به خورد جوامع دور از تفکر می دهند
در اخیر از همه پیروان ادیان حق و باطل دعوت به اسلام ناب محمدی می کنم و خواهش میکنم تعصب کورکورانه نداشته باشد و اگر هم شده برای یک بار به مرکز اسلامی قم یا نجف ویا به مراکز اسلامی سایر نقاط جهان تشریف فرما شوند ویا اینکه به سایتهای اسلامی مراجعه کنند تا از این همه گمراهی و آله دست دشمنان بشریت قرار گرفتن نجات پیدا کنن

از لطف بی نهایت شما متشکرم،

از لطف بی نهایت شما متشکرم، اگر آتش این دیانت با آب خاموش می شد، تا حال شده بود، اگر قبر و کشتار تمامش می کرد، تا حال کرده بود.
امیدوارم تابع هر دینی هستی، تابع اخلاقش هم باشی. این طرز بیان یک پیرو قرآن نیست.

Doost baghi, ma dounash fani,

Doost baghi, ma dounash fani, che khoub ast ba tahghigh va tafahos dar asare bahaei azemateh anra hamegi daryabim. ba sepas shila

من واغعا متاسفم كه ايرانيهاي

من واغعا متاسفم كه ايرانيهاي مسلمان تو اين عصر اينقدر خام و بي استناد حرف ميزنن و نظر ميدن...بنده به دليل آنكه به اين ايمان دارم كه بايد درباره هر چيز سرچ كرد و بعد آنرا پذيرفت درباره دين بسيار تحقيق كردم... و چون به اين اعتقاد دارم شيعه كاملا جعلي و ساخته ي دست سياسيون هست وبنا به دلايل زمان وقت شكل گرفت بسيار در اين باره خواندم...و هر روز بيشتر برايم ثابت ميشد... و به همين دليل جذب متحده ي تسليم شدگان (united submitters international) شدم و قرآن را بارها و بارها خواندم و واقعا فوق العاده بود...ولي از آنجا كه احساس ميكردم كه بازهم از لحاظ دين و معرفت ناقصم در باره ي بهاييت تحقيق خود را از سر گرفتم ...و واقعا لذت برم...و هر روز تشنه تر ولي متاسفانه در ايران محدوديت بسيار زياد است...من از دوستان عزيز بهايي خواهش ميكنم من را در اين زمينه ياري كنن...تا باشد به لطف خدا در كنار هم به صلح باشيم و من را نيز از همكيشان خود بدانيد... با تشكر ميلاد 24ساله

یک طلبه منحرف ومتوهم که

یک طلبه منحرف ومتوهم که اعتقاد داشت امام زمان دروی حلول کرده باعث انحراف بزرگی شد وافراد زرنگ وازخدا بی خبر ماند حسینعلی مازندرانی ازان سواستفاده کرده برای متامع دنیوی ودول فخیمه انگلیس وبهیه روسیه متوجه شدند عجب سوژه خوبی است برای کوبیدن دین ضد ظلم وضد استعماری اسلام وبرای همین هم به عباس افندی لقب سر دادند که ملت بدبخت عهد قاجار را خوب سر کار گذاشته بود

من نظرم نسبت به دین بهایی

من نظرم نسبت به دین بهایی مثبت است چون دوستان بهایی زیادی دارم و الان هم دارم اطلاعات خود را در این رابطه افزایش میدهم تا شاید منم بتوانم به این جمعیت بپیوندم و از خداوند خواستارم به تمامی دوستان بهایی صبر و شکیبایی فراوان بدهد تا بتوانند روز به روز وحدت مردم را بیشتر کنند

من دوستی داشتم که مثل تو بود

من دوستی داشتم که مثل تو بود یعنی شناختی نداشت ی شب توالمان تنها بود خوف گرفتش سگ دنبالش کرد و بالاخره خیلی ترسید رسید به یک کلیسا...اره دیگه مسیحی شد.بهش گفتم خیلی خوبه اعتقاد پیدا کردی ولی اینکه تو اسلام هم اگه می گشتی اعتقاد پیدا می کردی!!!ولی نگشت.حالا این مثال و زدم تا بگم میشه اینجوری کارتو اوکی کرد ولی بهائیت اصلا به نظر من پایه و اساس نداره و من برای بهایی ها احترام قائلم و همشهریان خودم می دونمشون ولی اگه بحث دیانت باشه اصلا باور پذیر نیستن!!!

من یک مسلمان زاده هستم و مدت

من یک مسلمان زاده هستم و مدت 9 سال راجع به ادیان تحقیق کردم و بعد از 9سال به آیین بهایی ایمان آوردم !

دوست گرامی من فکر میکنم شما

دوست گرامی من فکر میکنم شما برای قضاوت اول باید خوب تحقیق کنید عرض کردین تحقیق کردم شاید باید در مورد منابع خود دقت بیشتری داشته باشید چطور ممکن است به دیانتی که یکی از مهمترین اموزه هایش دوری از تعصب و محبت به تمامی بشر با هر رنگ و قوم و مذهب است بگویید برای ایجاده تفرقه امده؟؟؟ حضرت بهاالله سفارش کردن به ارتباط بهائیان با سایر ادیان سفارش کردن به ایجاد صلح در تمام جهان کاش قدری دور از تعصب قضاوت کنید

من 2 ساله بهایی شدم من

من 2 ساله بهایی شدم من خوشحالم که یک دوست بهایی داشتم و او منو با دیانت بهایی اشنا کرد من برای پیامبر اسلام احترام زیادی قائلم اما من قبل از اشنایی با دیانت بهایی حتی خدا رو هم به سختی باور میکردم همه چیز به نظرم دور از باور میرسید من اسلامو خوب میشناسم چون یه خانواده مسلمان مذهبی دارم اما عظمت حضرت بهاالله افق جدیدی رو به روی من باز کرد کاش همه مردم دست از تعصب بر میداشتن و فقط یک بار جان دل به کلام زیبای این امر میسپردن بعد قضاوت میکردن من فقط ارزو میکنم مردم کشورم راه پیروان حضرت مسیح و سایر پیامبران رو پیش نگیرن اخه بدون شناخت چطور میشه قضاوت کرد؟؟؟؟

man betazeg aien bahai ra

man betazeg aien bahai ra ghalban paziroftam wa dar jawabe dostan chon dar kharej az iran zendegi mikonam pas donbale kharej raftanham nabodam az onjaike dar tamame adyan mardom be zohor ya bargashtan haman payabar wa ya yek payabar jadidi beshararat dade shodean ke ma ensanhara dar dorano asre gadid rahnama bashand man dar jai nakhandam ke az khasaysyk paymawar waya rahnama enast ke dar asre hal ba asb wa shamshir biyayad wa ghbele tawjohe dostane mohtarame efrati magar na inke dar tamame adyan takid shode khasan dar eslam bayd be digaran wa aghyde shan ehteram gozasht wa aya behtar nist bejay tasob dashtan kami manteghi fekr kard dar asre hazer bejay dawa ba motaley bishtar bebinim aya ma beonwan yk irani kasi ke az watane khodeman barkhte wa hich chshmdashti be jano malo namose kasira nadashte bepazirim ya afradi ra ke dar tamame doran welayat wa khelafat bejoz jango khonrizi gharat baray keshware ma bearmaghan nayawardan? dar payan hamey dostan ra be khoday mehraban miseparam wa taghaza daramkami bishtar fekrkonim

man bavogode in ke dar iran

man bavogode in ke dar iran netavanam daneshgah beram vali narahat nistam.bahaei bodan baray man baese eftekhare vali az kam lotfiye mosalman hay kam savad ke har che be zehneshan miresad migoyand va fekram nemikonanad narahat mishavam........baba hadeaghal fek konid chimigid......harfatooon baese khane mishavad......

دوست عزیز اگر به ابتدای همین

دوست عزیز
اگر به ابتدای همین جمله که نقل کردید توجه کنید میبینید که فرموده اند " استمع ما یوحی" یعنی بشنو آنچه وحی شده است اگر این مفهوم را در عبارات قرآن حذف کنید باید معتقد شوید که قران درخت را خدا میداند چون گفته " انی انا الله"
در مورد مطلب دوم هم نمیدانم مقدمه ارائه شده را از کجا آورده اید و این سوال کجا نوشته شده که پاسخ آن جمله مورد نظر شما بوده.
اینکه روح قدسی مظهر امر الهی تنها جلوه خداوند در عالم خلق است امری بدیهی است و جزء اصول اعتقادی دیانت بهائی بشمار می آید
اگر منظورتان از طرح این سوال بیان شبهه ادعای الوهیت است بد نیست سری به قسمت پرسشها و پاسخها در سایت ما بزنید و مطالب ذیل موضوع ادعای الوهیت را بخوانید
موفق باشید

خواهشا اين شوال من را جواب

خواهشا اين شوال من را جواب دهيد در پاسخ به رضا گفتيد كه از منابع خود بهااله مطلب بخوانيم من اين جمله را در آثار ايشان ديدم . لطفن توضيح دهيد :
اسمع ما يوحي من شطر البلاء علي بقعة المحنة و الابتلاء من سدرة القضاء انه لا اله الا انا المسجون الفريد.مبين ، ص286

پرسيدند از بهاء الله ، شما كه خود را خدا مي دانيد ، چرا بعضي از مواقع ، مي گوئي اي خدا و در بعضي از نوشته هايت ، از او استمداد مي طلبي ؟ بهاء الله جواب داد ) :

« يدعو ظاهري باطني و باطني ظاهري ليست في الملك سواي ولكن الناس في غفلة مبين » .

( باطن من ظاهر من را مي خواند و ظاهرم باطنم را ، در جهان معبودي غير از من نيست ليكن مردم در غفلت آشكارند ) مبين ، ص405

...که این حرفها روازش درمیاری

...که این حرفها روازش درمیاری ... تودیدی که بهایی آدم بکشه مرتیکه ... بگو کی میخواد مهدیت ازتوچاه دربیاد ملت ایران که 1000سال تورنج وستم بودند قبر باباش روهم که منفجرکردند پس صبرکن تا ازتوچاه دربیاد

سلام بر همه دوستان خواننده ما

سلام بر همه دوستان خواننده
ما همگی انسانیم و دارای اندیشه. بنظر شما ای خواننده عزیز کدام دین محبوب تر است.دینی که فحاشی نماید و یا روشنگری. من طرف دار شیعه و یا منکر آن نیستم من طرفدار سنی یا شیعه نیستم من بشخصه به تمام ادیان الهی احترام می گذارم چون به شرافت انسانی معتقد و پایبندم (بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند) من از خودم می گویم که طرفدار حق و عدالت هستم آیا کافی نیست به جای سازندگی و عمران و آب و آبادانی دست از این دشمنی با ادیان مختلف برداریم آیا کافی نیست این همه انرژی جوانی که در من و شما هست در امر بازسازی تفکر مان در رابطه با خدا بپردازیم. تعالیم الهی چه می گویند بیش از این است که راست بگوئید کار هایتان را نیکو انجام دهید ظلم نکیند حق کسی را پایمال نکنید و درست بیاندیشید. خدا یکی است پیامبران الهی برای هدایت بشر آمدند تا به ما بشارت چه را بدهند؟ سر را در دامان دین نهیم و دنیا را فراموش کنیم؟ نه؟ راه درست زندگی را آموختند تا معبودتان راضی باشد. من کوچک تر از همه شما خوانندگان هستم که شما را نصیحت کنم ولی خواهشی که دارم اینست که در رابطه با مسائل زندگی و عقاید افراد با تامل بیشتری بپردازید و دست از دشمنی با دیگر ادیان بردارید. بنظر شخصی اینجانب بهائیون نیز مانند دیگر ادیان برای خود حقی دارند و اینان شعاری جز صلح و دوستی برای بشر ندارند.

من موندم چطور خدا تو قرآنش

من موندم چطور خدا تو قرآنش نوشته حضرت محمد(ص) آخرین پیامبر است و چطور میشه خدا تصمیمش عوض میشه؛چه گافی دادید که خودتونم توش موندید؛شما ها که دم از صلح میزنید چرا مسلمونارو میکشید و به کسی که اونو کشته درجه میدید؟هه این دینی هست که بشر ساخته نه خدا؛ایشالا حضرت مهدی ظهور میکنه و لاف های شما لو میره

شما که نظر منو نمیذارین رو

شما که نظر منو نمیذارین رو سایت.حداقل میتونین بخونین.من با دختری از خانواده شما اما کسی که تو خانوادش تنها کسی بود که به هیج عنوان عبدالبهارو قبول نداشت ازدواج کردم.و خیلی خوشحالم که اون تنها کسی بود که اعتقاد داشت بهاییها خودشون رو سر کار گذاشتن و پیرو راه کسی شدن که هیچ نشانه ای از فرستاده بودنش از طرف خدا نداره.
و اونوقت با وقاهت تمام خودشو جانشین حضرت محمد(ص) نیز میدونه.
شاید فکر کنید از خودم میگم که همسرمن از خانواده بهاییه.اما نشونه ای بیش از این که همه اعضاء خانوادش بغیر از پدرش رفتن امریکا نمیتونم بدم.
تازه جالب اینکه همسر من یه مقطعی به درخواست من اومد نامه داد که بتونیم بریم خارج از کشور اما بعد که فکر کردیم دیدیم ارزششو نداره و منصرف شدیم.
اینم بدونید که اکثر جووناتون من جماه خواهر زن من فقط بخاطر خارج رفتن کنارتونن.میتونید امتحان کنیدو این شرایط رو حذف کنید اگر اکثر جووناتونو از دست ندادید من اسممو عوض می کنم و میذارم عبدالبها.

آیا نباید تعجب کرد که اکثر

آیا نباید تعجب کرد که اکثر نظرات مربوط به بهاییان است و نظرات مسلمانان خلاصه می شود در نظرات چند خطی و شانل فخش و بد بیراه .....

نظرات به گونه ای جعل و ساخته شده اند که بهاییان دست پر و با ادب و تشیع دست خالی و بی ادب به نظر برسند ....

ای کسی که این قدر وقیحانه نظرات را جعل می کنی بترس از آتشی که به دلیل گمراه کردن جماعتی دامن گیر توست .......

آخه اینم شد دلیل ؟؟؟/ دین

آخه اینم شد دلیل ؟؟؟/

دین اسلام تا قبل دعوی باب و بهاالله پویا بوده و کاربد داشته و احکامش عادلانه بوده و یهو ظرف 2 سال که بهاییت تشکیل شد احکام اسلام شد برای عصر حجر و ناعادلانه و غیر عقلی ...؟؟؟؟

اگه احکامش ناکارامد بوده جناب باب و بهاالله که اکثر عمر خود را در دیانت اسلام بودند چرا در این مدت با احکامش مشکلی نداشتند؟؟؟؟ هیچ کدوم برنگشت بگه دین اسلا دیگه قدیمی شده ...؟؟؟

درباب خاتمیت نیز لازم به ذکر است که این امر آنقدر مسلم و قطعیست که خود باب هم به آن اعتقاد داشته که بعد پیامبر اسلام دیگر پیامبری نمی آید و سفسطه کردن و مغلطه کردن کار حکیمانه ای نیست

این جمله شاید ظاهری خوب داشته

این جمله شاید ظاهری خوب داشته باشد ولی چشم ما شیعیان که دینمان تنها و یگانه دین حق و الهی و مورد رضایت خداست را کور می کند .

ادیان دیگر چون در مقابل بلندای حقانیت شیعه درونی پوچ و پوشالی و ساختگی بدست افرادی فریفته دنیا هستند برای آنکه بتوانند توی بچه شیعه را خام کنند و تو را از این باور سست کنند این حرف ها را ترویج می دهند ولی بعد خودشان می آیند و دینشان را تبلیغ می کنند و در برابر دفاع تو از دیانت حقه شیعه سخن به تخریب و طعنه و کنایه زدن به دیانتت باز می کنند .
اگر تمام دین ها خوبه و همه مثل همند چرا باید افرادی دیانت خود را به بهاییت تغییر بدهند در حالی که دین قبل و بعد آنها در گفتار بهاییان یکی است و هدف رسیدن به خداست .

اگر هدف وحدت جمیع عالم بشر در یک دیانت است چرا باید بیایید و از اسلام جدا شوید و دینی نوین برگزینید و بگویید حالا همه در بهاییت جمع شویم حال آنکه جمعیت اسلام و مسیحیت و ... نسبت به بهاییت بیشتر است .
این چه جور وحدن ادیانیست که برای ایجاد آن گروه کثیر باید به دیانت گروه قلیل دربیایند ....

می بینی که تمام این حرفها صرفا ظاهری زیبا دارد برای جدا کردن تو از حقیقت و حال آنکه گروه باطل به هیچ عنوان بدان عمل نمی کنند

اصولا باید توجه کنید که تمام

اصولا باید توجه کنید که تمام اقلیت ها در جامعه ای که اکثریت با آنها مخالفند هم به آیین خودشان مقیدتر خواهند بود زیرا همچون ماهی ای که بیرون و در غربت افتاده متوجه شده که چه چیزی داشته و از آن غافل بوده اند و بر حفظ آن اهتمام می ورزند و هم مجبورند متحد باشند و با افراد سایر ادیان که در اکثریت هستند مهربان و صادق و خوب باشند .
این امر در ایران شامل حال ارمنیان ، زرتشتیان و شما بهاییان می شود . همچنین همین امر برای شیعیان و مسلمانان در کشور های غربی می افتد .
پس لزومی ندارد که اگر گروهی را دیدید که به ظاهر خوب باشند در عقیده هم درست باشند .
اگر شما مردم مهربانی را در آنگولا دیدید که بت می پرستیدند باید بروید و بت پرست شوید ؟؟؟؟؟؟

البته ناگفته نماند که بعضی از

البته ناگفته نماند که بعضی از شما برای تخریب شیعه و متهم کردنشان به بی ادبی از طرف آنها همچین نظراتی را می گذارید

چطور می شود که در آیین بهایی

چطور می شود که در آیین بهایی دین اسلام محترم شورده شده است و بالجمله می گویید که آموزه های اسلام و پیامبر و امامانشان را قبول دارید و دم از اتحاد و وحدت ادیان و انسانها می زنید و بعد میایید و احکام اسلام را مسخره و غیر عادلانه می خوانید .
درضمن دلیلی ندارد که اعمال بخشی از مسلمانان را شامل حال سایر کنید و اسلام را بکوبید .

لازم است توجه کنید بهاییت هود را از اسلام گرفته و بر روی آن ساخته می شود پس توجه داشته باشید که ضربه زدن های شما به اسلام به مراتب بیشتر حقانیت دین بهاییت را زیر سوال می برد .
اگر شما به آیین زردشت می بالید و اسلام را سرشار از خطا می دانید چرا رهبرانتان قبل از اعلام بهاییت مسلمان بودند و نه زردشتی ....؟

کدام یک از رهبرانتان دین اسلام را همانند شما به تمسخر گرفته اند؟؟!!
چرا دینی که باب در اکثر عمر خود و بهاالله در نیمی از عمر خود به آن متدین بوده و ایرادی نیز در آنها ندیده است حالا باید توسط بهاییان مورد نقد واقع شود .

این به جز آنست که می خواهید ذره ای از بیشمار تناقضات آیین خود را به گونه ای توهین آمیز پاسخ دهید .

شما که ادعا می کنید دین اسلام با خشونت ترویج پیدا کرده و آیین بهایی با دوستی لازم است تاریخ را مطالعه کنی و حرف دیگران را بدون منطق تکرار نکنی ...
حمله مسلمانان به ایران مربوط به خلافت عمر بن خطاب و دار و دسته اش بوده و گمونم بدونی که تشیع امامانی دارد که از همین عمر و یاران و هم کیشانش ضربه دیده و به شهادت رسیده اند .

حال به تاریخ رهبرانت رجوع کن که چطور با دار و دسته جمع کردن و تحریک مردم آنها را به شورش داخلی و کشت و کشتار بزرگان شیعه واداشتند و امثال شهید ثالث و خوانواده اش را ترور کردند و این آشوبها به گفته امیرکبیر به میزان نیمی از هزینه جنگ با روسیه برای کشور هزینه برداشت .
دعواهای بسیار وحشیانه بهاییان و ازلیان در عراق که منجر به تبعید هر دو گروه شد را فراموش کرده اید .
فحش ها و ناسزاهایی که میان شوقی افندی و رقیبانش بعد رساویی وعده دروغ عبدالبها مبنی بر امامت پسرش که هیچ گاه پسردار نشد را نیز می توانید از کتب تاریخی خودتان نیز پیدا کنید .

بهاییت در ابتدای شکل گیریش صورت بسیار خشن و زشتی به خود داشته است و می دانم این ظاهرسازی ریاکارانه شما نمی تواند ننگ های رهبرانتان را از تاریخ ایران پاک کند

دوست عزیز، شما هم لطفا بیشتر

دوست عزیز،
شما هم لطفا بیشتر "مستندات" این سایت را مطالعه نمایید تا متوجه شوید که این مقاله و این سایت اصلا ربطی به وهابیت ندارد! واقعا متاسفم که به جای جستجوی حقیقت تنها از روی تعصب نظر خود را ابراز می کنید!

دوست عزیز، صرفا یک پیشنهاد

دوست عزیز،
صرفا یک پیشنهاد دوستانه به شما می کنم. همیشه سعی کنید برای ادعاهاو نظراتی که دارید دلیل و برهان محکم و دقیق ارائه کنید. این روش افراد اهل علم و در جستجوی حقیقت است. آنچه که شما ذکر کرده اید سخنی بی پایه و اساس است که تنها از تعصب شما نشئات می گیرد. لطفا کمی علمی تر به مسائل بنگرید.

چطور ممکنه خداوند به عقب

چطور ممکنه خداوند به عقب برگردد! حسینعلی نوری ملقب به بهاءالله از سادگی و کم اطلاع بودن اطرافیان سوء استفاده می کند و ادعای پیامبری می کنه. قبل از او هم (باب) چندین ادعا میکند. چطور کسی می تواند احکام و بزرگی اسلام را با این فرقه مقایسه کند. ان هم فرقها ای که موضوعاتش را از اسلام عاریه گرفته و با نغییراتی در آنها به حامیانش برگردانده است. خدا پدر امیر کبیر را بیامرزه که اینها را کشور اخراج کرد و باب را اعدام کرد.َ عزیزان بروید تاریخ بخوانید تا بفهمید ماجرای این فرقه چیه. باور کنید اگه الان مثلا توی فیس بوک یک نفر ادعای پیامبری کنه و زبان چربی هم داشته باشد بدون شک طرفدارانی پیدا می کنه. متاسفانه کسی دنبال حقیقت نیست. همه دنبال فرار از حقیقتند. متاسفانه موضوع مهدویت عاملی برای کسانی شد که از مردم ساده و رنجدیده سوء استفاده کنند. فرصت انسان محدوده و نمی تونه همه چیز را تجربه کنه تا به خوبی و بدیش برسه. ولی می تونه از تجارب دیگران استفاده کنه. اصلا این فرقه قادر به پاسخ گویی هیچ سوالی نیست. همه کارهاش تقلیدی بوده و مبنای هیچ کدوم معلوم نیست. از نظر ساختاری هم بسیار ضعیف کودکانه انجام شده.

«ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ» (یوسف -40)

اين معبودهايى كه غير از خدا مى‏پرستيد، چيزى جز اسم‌هايى كه شما و پدرانتان آنها را ناميده‏ايد نيست، خداوند هيچ دليلى بر آن نازل نكرد،ه حكم تنها از آن خداست، فرمان داده كه غير از او را نپرستيد! اين است آيين پا برجا، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند!

دین در نزد خدا اسلام است.اگر این موضوع را قبول ندارید بحث دیگریست. امیدوارم تا زمان توبه هست این کار را انجام دهید و از آتشی که حسینعلی نوری در آن است کم کنید که البته بعید بودم کم بشه.

سلام دوست عزیز دین اسلام را

سلام دوست عزیز
دین اسلام را کسی بد نمیگه ...
شمایی که به قول خودتون دین بهایی مسخره هست و میخندی ، نشان این هست که دین اسلام رو
بهش عمل نمیکنی پس چه فایده که میگی : مسلمان هستی.
چیزی که بهش عمل نداری انگار که وجود نداره ....
یک بهائی به اسم بهائی نیست به عمل بهائی هست
خلاصه برادر سعی کن درباره هیچ دینی قضاوت نکنی

آقای محترم که اسم خودتوگذاشتی

آقای محترم که اسم خودتوگذاشتی مسلمان کجای اسلام نوشته به انسانهای دیگه توهین کنی حضرت محمدکجا؟ شمااسلام نماهاکجا؟الکی اسم اسلاموخراب نکنید

دوست عزیز درود بر توباد در

دوست عزیز درود بر توباد
در دیانت مقدس اسلام امر فرموده اند که به دنبال حقیقت باید بود واگر چنین میخواهیم نیاز به تحقیق است و البته زمان میخواهد و کوشش . هرگز حقایق موجود به راحتی به دست نیامده است . زحمات بسیاری برای آن کشیده شده و جانهای زیادی برای به دست آمدنش و اثباتش فدا گشته .به شما پیشنهاد میکنم برای یافتن آنچه میخواهید به آثار خضرت بهاءالله مراجعه کنید و حقیقت را از منبع ومأخذ اصلی آن بجوئید و به کلمه کلمة آن توجه فرمائید تا آن حقایقی که به دنبال آن هستید هریک چون آفتاب در پیش چشمانتان ظاهر و نور افشان گردند .والبته

(( سالکین سبیل ایمان و طالبین کوءوس ایقان باید نفوس خودرا از جمیع شئونات عَرَضیّه پاک ومقدّس نمایند ، یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متعلّقه به سبحات جلال و روح را از تعلّق به اسباب ظاهره و چشم را از ملاحظة کلمات فانیه و متوکّلین علی الله و متوسّلین اِلیه سالک شوند تا آنکه فابل تجلیات اشراقات شموس علم و عرفان الهی و محلّ ظهورات فیوضات غیب نا متناهی گردند ... )) بهاءالله

در مورد ادعای بهاءالله نیز در همین آثار مشاهده خواهید کرد که او خود را چه دانسته و نه تنها از پیروانش که از اهل عالم چه خواسته است .
برای شما آرزوی موفقیت در جمیع شئون و در همة احیان دارم
ذرّه ای قانی شوق

سلام ضمن عرض خسته نباشی دین

سلام ضمن عرض خسته نباشی دین بهائیت مانند وهابیت جز به ترور و تجاوز ایده دیگری ندارد همانند رژیم اشغالگر قدس که حامی اوست به امید روزی که به دامن اسلام ناب محمدی برگردید

در دیانت بهایی نطر به وحدت

در دیانت بهایی نطر به وحدت عالم انسانی می باشد و در احکام دین حمل صلاح را جایز نمی دانند و منع کرده اند و دیانت بهایی به صورت کامل دیانت اسلام را قبول دارد و بر این می اندیشد که تمام پیروان ادیان با هم به وحدت رسند
چیزی به عنوان قصاص در دیانت بهایی ذکر نشده و همه ان به محبت قلبی به دوست و دشمن توصیه شده است.
طبق بیان حضرت بهاالله گفته شده که پیامبر بعدی در هزار سال اینده ظهور خواهد کرد نه یک ساعت زودتر
ممنون از توجه شما و این که به دنبال حقیقت هستید.

بسيار زيبا وديدني بود

بسيار زيبا وديدني بود

یک نظر جدید بنویسید:

این فیلد به صورت خصوصی نگهداری می شود و در معرض دید قرار نمی گیرد. چنانچه مایل به دریافت پاسخی از طرف سایت هستید آدرس ایمیل معتبر خود را درج فرمائید
سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

مطالب سایت

خبرنامه

برای دریافت اخبار و جدیدترین های سایت در اینجا ایمیل خود را ثبت کنید

نوزده هزار لغت

کلمه ای را که به دنبال معنی آن هستید را در اینجا تایپ کنید.

آمار سایت

بازدید مطالب:
31972447
بازدید روزانه مطالب:
17146
محتوای سایت :
1430
نظرات:
5999
اعضای خبرنامه :
13644
Syndicate content