آئین بهائی

دیانت بهائی، یک دیانت جهانی است و هدفش اتحاد جمیع نژادها و ملیتها در یک آرمان بین المللی و دیانت واحد می باشد. تجدید و تکامل ادیان از اصول این آئین است زیرا در هر زمان مقتضیات جامعه بشری تغییر می پذیرد و در هر عصری دینی جدید موافق با مقتضیات و نیازمندهای جهانیان ظاهر می گردد. بـهائیان پیروان حضرت بـهاءالله هستند و معتقدند که ایشان، جدیدترین فرستاده الهی در سلسله پیامبران پیشین چون حضرت ابراهیم، موسی و بودا و زردشت و مسیح و بالاخره حضرت محمد است و رسالتش برای ایجاد تمدنی جدید و جهانی است که بشر در این زمان بدان نیازمند است. محور تعالیم دیانت بـهائی وحدت عالم انسانی است یعنی وقت آن آمده است که بشر از هر قوم و نژادی به یگانگی رسند و همه در ظلّ یک جامعه جهانی درآیند. حضرت بـهاءالله فرموده است که خداوند بیمانند نیروهائی را در جهان بکار گماشته است تا آنچه را که بر حسب سنّتهای پیشین سبب جدائی و اختلاف میان اقوام و طبقات و ادیان و ملل عالم گشته است از میان بردارد و مهمترین کاری که امروز بشر باید به آن پردازد وحدت عالم انسانی و تلاش و کوشش در راه اتّحاد و اتّفاق اهل عالم است. یکی از اهداف و مقاصد دین بـهائی بذل  همت و مساعدت در این مسیر است. از این روی امر بـهائی جامعه‌ی جهانی مرکّبی بیش از 7 میلیون نفر از اکثر ملل و نژادها و فرهنگهای جهان بوجود آورده و تعالیم حضرت بـهاءالله را در آن جامعه تجسم بخشیده است. آزمایشی که بهائیان در این راه گذرانده اند سبب تشویق کسانی است که از همین راه می پویند و نوع انسان را اعضاء یک خاندان و کره زمین را یک وطن می دانند.


 

Aeene Bahai

جمعی از بهائیان از نقاط مختلف جهان

 

   اصول و تعالیم حضرت بهاءالله


حضرت بـهاءالله ما را به وحدانیت پروردگار تعلیم داده یعنی که خدا یکی است و اوست که پی در پی اراده خویش را در ظهور پیغمبران در هر زمان بر نوع انسان ظاهر ساخته است و پیغمبران نیروی اصلی در تمدن بشری در طول تاریخ بوده‌اند.


پیامبران آسمانی واسطهء بین خدا و خلق‌اند و  از یک منشاء برای تربیت و ترقی نوع بشر آمده‌اند، مردمان جهان ادیان را بکلی جدا از یکدیگر می دانند ولی در نظر بهائیان مقصد جمیع فرستادگان یزدانی یکی است و آن رساندن بشر به بلوغ روحانی و معنوی او است. حال زمان ما زمانی است که انسان به مرحله بلوغ وارد گشته و وحدت خاندان بشری و بنای جامعه‌ای جهانی و صلح عمومی امکان پذیر شده است. برای وصول به هدف وحدت عالم انسانی از جمله تعالیمی که امر بهائی ترویج می کند عبارت است از:
 
•     ترک جمیع تعصّبات
•     تساوی جمیع حقوق و امکانات برای زن و مرد
•     تعدیل معیشت و از میان بردن افراط و تفریط در فقر و ثروت
•     تعلیم و تربیت عمومی
•     تحرّی حقیقت یعنی هر کس خود باید به جستجوی حقیقت پردازد و از تقلید دست بردارد.
•     ایجاد جامعه متّحدالمنافع جهانی
•     مطابقت دین با علم و عقل
 


 

راهی برای زندگی 

حضرت بهاءاللّه به ما چنین تعلیم داده است که انسان همانند "معدنی است که در آن گوهرهای گرانبها نهفته است" خود انسان از این گنج شایگان بی‌خبر است تا چه رسد به دیگران.  هدف از زندگی انسان آن است که استعدادهای نهفته‌اش را پرورش دهد تا هم خود از آن برخوردار گردد و هم در خدمت عالم انسانی ان را بکار برد. حضرت بهاءاللّه فرموده است که زندگی در این جهان مانند زندگی جنینی کودک در رحم مادر است و اعضاء بدن انسان در عالم رحم رشد می کند اما هرچند آن اعضا در عالم جنین بکار نمی آید ولی رشد و نموش لازم است تا کودک پس از تولد در این عالم آنها را بکار برد و ناقص نباشد. بدین گونه، نیروهای اخلاقی و عقلی و روحانی، اعضاء و جوارح روح ما در این عالم است. روح پس از خروج از این عالم تا ابد در عوالم الهی باقی و در ترقّی است وبه اين نيروها نيازمند است.


 
بنابراین روش زندگی بهائیان مستلزم رشد و نمو معنوی است. نماز و مناجات روزانه روح را از قیود این جهان محدود آزاد می سازد و درهای جدیدی را به روی ما می گشاید. همکاری در برنامه‌های مفید با مردمی که با یکدیگر از همه حیث تفاوت دارند تعصّبات دیرینه را نابود می سازد. الكل و مواد مخدر که عقل را زائل می سازد جز در موارد لازم برای دارو و درمان حرام است و نیز از غیبت و افترا که اعتماد بین مردمان را سست می کند و روح اتّحاد را که سبب ترقّی انسان است از میان می برد باید احتراز جست.

 

راهی برای زندگی


 
 
  جامعه بهائی از پیشینه های قومی و فرهنگی مختلف تشكیل شده است.

 

حضرت باب 
 
در ۲۳ ماه می  ۱۸۴۴ ميلادي در ایران در شهر شیراز جوانی که خود را باب نامي. اعلان کرد که پیامبر الهی که همه جهان در انتظارش هستند، به زودی ظاهر خواهد شد. لقب باب از این جهت است که اگر چه حضرت باب خود مظهر مستقلّ الهی بود اعلان فرمودند که مقصد اصلیش آنست که مردم را برای ظهور کلّی الهی بعد از خود آماده نمایند. 


حضرت باب پس از این اعلان بزودی دچار مخالفت های روحانیون اسلامی گردید. دستگیر شد و به زندان افتاد و بالاخره کمتر از شش سال بعد در ۹ جولای ۱۸۵۰ ميلادي در میدان عمومی شهر تبریز شهید شد و بیش از ۲۰ هزار نفر از پیروانش نیز طی کشتارهای متعدد در سراسر ایران به شهادت رسیدند و حال بنای باشكوهی با گنبد زرین در کوه کرمل مشرف بر خلیج حیفا و محاط به گلزارهای زیبا بنام مقام اعلی ساخته شده است که جسد مطّهر حضرت باب را در آغوش گرفته است.

 

آرامگاه حضرت باب ( مقام اعلی)


 
 
 

   آرامگاه حضرت باب ( مقام اعلی)

            
  حضرت بهاءالله

 

حضرت بهاءالله در سال 1817 ميلادي در طهران متولد شدند. از اوان طفولیت آثار عظمت در آن حضرت ظاهر بود. ایشان در منزل آموزش مختصری دیدند، اما احتیاج نداشتند که در مدرسه ای وارد شوند زیرا از طرف خداوند دارای علم لدنی بودند. حضرت بهاءالله از خانواده ای اصیل و شریف بودند و در جوانی مشاغل عالیه ی در دربار شاه به حضرتشان پیشنهاد شد، لیکن نپذیرفتند. ایشان مایل بودند که بیشتر اوقاتشان را صرف کمک به ستمدیدگان، بیماران و مستمندان نمایند، و از حق و عدالت دفاع کنند و چون حضرت بهاءالله حمایت خویش را از آئین حضرت باب اعلان فرمودند طولی نکشید که تمام مناصب و امتیازاتش را از دست داد و در طوفانـی که پـس از شهادت حضـرت باب در ایران برخاست از همه ثروت و مال دنیـا محروم و خود نیز دچار شكنجه و آزار و گرفتـار زندان شد. سپس چند بار ایشان را تبعید نمودند. اولین تبعیدشان به بغداد بود. در سال ۱۸۶۳ ميلادي در همان شهر حضرت بـهاءالله مقام خويش را اعلان نموده و خود را موعود کل امم معرفی فرمودند. از بغداد حضرت بـهاءالله را به استانبول و از آنجا به ادرنه و بالاخره به عکّا تبعید نمودند. عکّا در اراضی مقدسه بود و حضرت بـهاءالله بعنوان یک زندانی در سال ۱۸۶۸ ميلادي به آن شهر تبعيد گر ديدند. از ادرنه و سپس از عکّا حضرت بـهاءالله نامه‌های متعددی خطاب به ملوك و سلاطین زمان خویش صادر فرمودند. این الواح در تاریخ ادیان بی نظیر و از اسناد بسیار مهم و پر عظمتی است که در آنها حضرت بـهاءالله اعـلان فرمودند که تمدنی جهانی در حال بوجود امدن است و زمانش فرارسیده که اهل عالم بسرا پرده وحدت و یگانگی درآیند و به شاهان و امپراطورها و روسای جمهور در قرن نوزدهم نصیحت کردند که از اختـﻻفات  خویش دست بردارند و تسلیحات خویش را به حداقل رسانند و در عوض کوشش و امکانات خویش را صرف ایجاد صلح عمومی نمایند. درگذشت حضرت بـهاءالله در بـهجی در شمال عکّا واقع شد و مزارشان در همان جا استقرار یافت و تعالیمشان کم کم از مرز خاورمیانه بیرون رفت و در نقاط دیگر منتشر شد.

 

نمایی از آرامگاه حضرت بهاءالله

 
 
  نمایی از آرامگاه حضرت بهاءالله

 

حضرت عبدالبهاء


حضرت بهاءالله برای حفظ امر خود از تفرقه آن را ازقوایی بی نظیر بهره مند کردند که آن قوهء عهد و ميثاق است. قبل از صعود حضرت بهاءالله، ایشان به صراحت مرقوم فرمودند پس از من توجه به حضرت عبدالبهاء كنيد.  حضرت عبدالبهاء  فرزند أرشدشان بودند و تنها مفسّر آيات ومركز عهد و ميثاق الهى منصوب شدند. حضرت بهاءالله شخصا آن حضرت را پرورش فرمودند، ايشان از كودكي به مقام پدر بزرگوارشان پى بردند، و شريك رنجهاى پدر بزرگوارشان بودند. حضرت عبدالبهاء گرانبهاترين هديه حضرت بهاءالله  بعالم بشرى و نمونه اعلاى تعاليم بهائي مي باشند.
حيات ان حضرت مملو از مصائب و بلايا بود اما باعث سرور همه نفوسى بودند كه به حضورشان مشرف مي شدند. بعد از انكه پدر بزرگوارشان به عالم بقا شتافتند، مسئوليت جامعهء بهائى بر روى دوش ايشان قرار گرفت، و ايشان شبانه روز به انتشار أمر أعظم در شرق و غرب عالم مشغول شدند. هزاران ألواح به أفراد و گروههاى مختلفه در نقاط مختلفه عالم مرقوم فرمودند و تعاليم مباركه پدر بزرگوارشان را روشن و واضح نمودند. تفسير و ترجمه هاى ايشان هم اكنون از اساسي ترين آثار أمر بهائي است.
با تمرکزدر مقام حضرت عبدالبهاء بعنوان مركز عهد و ميثاق حضرت بهاءالله، بهائيان عالم متحدانه در سعى و كوششند تا حيات بهائى داشته باشندو مدنيت جهانى نوينى بسازند.
 

حضرت عبدالبهاء


 
  حضرت عبدالبهاء

 

  ولایت امر

 

  حضرت عبدالبهاء در وصیت‌نامه ی خویش موسوم به الواح وصایا نوه ی ارشد خود، شوقی افندی ربانی را ولی امر و مبین تعالیم بهائی تعیین فرمودند. حضرت شوقی افندی در مقام ولی امر بهائی در سال ۱۹۵۷ميلادي عالم خاک را وداع گفتند. ایشان در طی سی و شش سال بسیاری از آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء را به انگلیسی ترجمه و تشریح  نموده، تأسیس مؤسسات محلّی و ملّی بهائی را تشویق فرموده و انتشار افکار بهائی را در تمام نقاط عالم تحت نقشه‌هایی منظم و مستمر رهبری کردند.
 
حضرت ولی امر الله یادگار جاودانه خود را با ایجاد تزئینات باشكوهی جهت استقرار مرکز جهانی بهائی در ارض اقدس تأسیس فرمودند. بنای مقام  مطهر حضرت باب و ساختمان آرشیو بین‌المللی بهائی، و همچنین طراحی و تنظیم و ترتیب باغهای زیبای قصر بهجی و دامنه کوه کرمل از خلاقیت بی نظیر آن حضرت است.
 

حضرت شوقی افندی ربانی


 
 
حضرت شوقی افندی ربانی

 

  بیت العدل اعظم
 

بیت العدل اعظم که حضرت بـهاءالله آنرا بعنوان قوه تشریعیه امر بـهائی معین فرمودند در سال ۱۹۶۳ ميلادي تشکیل شد. این هیأت مرکّب از نه نفر است که هر پنج سال یک‌بار از طرف جمیع اعضاء محافل ملّی بـهائیان جهان انتخاب می شود.
بیت العدل اعظم به اداره ی امور روحانی و اداری جامعه بین‌المللی بـهائی می پردازد و نیز بعنوان امناء اماکن مقدسه و سایر املاک در اراضی مقدسه مأمور حفظ آنهاست.  حضرت بـهاءالله به بیت العدل اعظم اختیار داده است که در مواردی که کتب و آثار مقدسه بـهائی قانوني وضع ننموده قوانینی تشریع نماید و این هیأت است که جامعه بـهائی را در جهانی که پیوسته در تغییر است رهبری و راهنمائی می کند.
 

مقر بیت العدل اعظم

 

  مقر بیت العدل اعظم

 

اعضای بیت العدل اعظم


  اعضای بیت العدل اعظم   


مشرق الاذکارهای بهائی


عبادتگاهها یا مشرق الاذکارهای بهائی به روی همه مردم باز است و همه ی افراد از دین ها و اعتقادات مختلف می توانند در آنها به عبادت خداوند بپردازند. هرچند از نظر هندسی هر یک از بناها با یکدیگر مختلف هستند ولی از لحاظ معماری  اصولي کلی در آنها مراعات شده است- همه دارای ۹ طرف و یک تالار مرکزی گنبد مانند هستند- که همزمان از وحدت ذاتی نوع بشر و تنوع و گوناگونی آن حکایت می کند. برنامه های عبادتی ساده و متشکل از دعا و مناجات و تلاوت منتخباتی از آثار بهائی و کتب مقدسه ادیان مختلف چون تورات و انجیل و قرآن و ... است.
همانطور که حضرت بهاءالله مطرح نموده‌اند، مشرق الاذکار یک مرکز و کانون روحانی برای موسسات وابسته مختلفی است که بمنظور خدمات علمی، بشردوستانه، آموزشی و اداری در اطراف آن بنا می شوند.

مشرق الاذکار های بهائی در سراسر جهان

 

  مشرق الاذکار شیلی

 


  مشرق الاذکار شیلی 

 

 

مشرق الاذکار فرانکورت

 

 مشرق الاذکار فرانکورت       

 

 

  مشرق الاذکار سیدنی

 

  مشرق الاذکار سیدنی

  

 

مشرق الاذکار اوگاندا

 

  مشرق الاذکار اوگاندا

 

 

مشرق الاذکار ویلمت

 

 

  مشرق الاذکار آمریکا

 

 

مشرق الاذکار نیلوفر آبی

 

مشرق الاذکار هندوستان

 

 

مشرق الاذکار عشق آباد

    مشرق الاذکار عشق آباد

 

 

مشرق الاذکار پاناما

 

 مشرق الاذکار پاناما

 

 

Active Image

 

 

مشرق الاذکار ساموآ 


رفاه اجتماعی و اقتصادی


از ممتازترین خواص جامعه بهائی از لحاظ ترقّیات اجتماعی و اقتصادی جنبه نظام مشورتی آن است. حضرت بهاءاللّه طرحی را برای تصمیم‌گیری بر اساس هم‌رأئی و توافق گروهی ابداع فرموده است و خطا نیست اگر بگوئیم هر فرد بهائی بنحوی از انحاء شاگرد مکتب مشورت است. ترقیات اجتماعی و اقتصادی در نظام بهائی اول‌بار در ایران آشکار شد که بهائیان آن کشور در اوائل قرن بیستم مدارس و درمانگاهها و سایر خدمات اجتماعی از جمله اولین مدرسه دخترانه را در کشور تأسیس کردند.
امروز برنامه‌های رفاهی مخصوصاً در آسیا و امریکای لاتین و افریقا بسیار متعدد است و شامل مدارس درمانگاهها، کلاسهای بهداشت، برنامه‌های کشاورزی، جنگل بانی، ترک اعتیاد الکلی و خوابگاههای کودکان است و رادیوهای بهائی با برنامه‌های خدمات اجتماعی خویش نه‌تنها از لحاظ عملی به برنامه‌های مذکور کمک می کنند بلکه فرهنگ بومیان را نیز حرمت و ترویج می نمایند. برنامه‌های رفاهی بهائی را محافل روحانی محلّی پیشنهاد می کنند و از این راه برنامه‌های مذکور بر اساس شرکت عامه مردم در هر محل طرح می شود و از این راه می توان سرّ موفّقیت این برنامه‌ها را که بر پای خود ایستاده‌اند. دریافت.

 

 

یک مدرسه بهائی در پاناما

 

یک مدرسه بهائی در پاناما

 

 

  دانش آموزان مدرسه بهائی ربانی 

  یک پروژه درخت کاری توسط دانش آموزان مدرسه بهائی ربانی در نزدیکی شهر گوالیور، هندوستان

 بهائیان و سازمان ملل متحد

  از تعالیم بهائی یکی اینست که دین حقیقی باید سبب ترویج اتّحاد و اتّفاق باشد و اتّحاد شرط ضروري حصول صلح جهانی است. حضرت بهاءاللّه می فرمایند «اصلاح و راحت حاصل نشود مگر به اتّحاد و اتّفاق.» ازجمله موازینی که جامعه بهائی برای حصول اتّحاد عالم پیشنهاد می کند اینست که یک زبان بین‌المللی بوجود آید،  اقتصاد جهانی تعدیل و هماهنگ گردد، تعلیم و تربیت اجباری متداول شود، معیاری برای حقوق بشر معین گردد و سازمان مرکّب جهانی ارتباط و مخابرات بکار افتد. 

  چون بهائیان معتقدند که سازمان ملل متّحد بمنزله کوشش بزرگی در راه اتّحاد جهان محسوب می شود آن را به هر نحو که بتوانند حمایت می نمایند. از این روی "جامعه بین‌المللی بهائی" با مقام مشاور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متّحد Ecosoc و در سازمان صندوق کودکان ملل متّحد Unicef عضویت دارد. دفتر جامعه بین‌المللی بهائی در نیویورک و در ژنو تأسیس گشته و بهائیان از بسیاری از نقاط جهان مرتّباً در کنفرانسها، کنگره‌ها و سمینارهای مربوط به حیات اجتماعی و اقتصادی کره زمین شرکت می کنند. چون بهائیان مردم دیگر را در بعضی از کشورها در پنجه ظلم گرفتار دیده اند توجهشان به تعالیم حضرت بهاءاللّه مربوط به حقوق بشر بیشتر جلب شده است. از این جهت جامعه بین‌المللی بهائی در کنفرانسهای شور سازمانهای ملل متّحد درباره حقوق اقلّیت،  مقام زن، تحریم جنایت، جلوگیری از مواد مخدره، رفاه کودک و خانواده، نهضتهای ضد تسلیحات با حدت و حرارتی تمام مشارکت می جویند.

 

 نماینده جامعه ی بهائی در سازمان ملل

  نماینده جامعه ی بهائی در سازمان ملل

 


جامعه جهانی بهائی


جامعه بهائی عالم مرکب از تقریباً 7 میلیون نفرند که در ۱۸۹ کشور مستقّل و ۴۶ ناحیه تابعه زیست می کنند و کثرت تنوعش شامل مردمی در سراسر کره زمین از نژادها و مذاهب و فرهنگهای مختلف از جمله ۲۱۰۰ عدد از قبائل و عشائر عالم است.
در امر بهائی فرد روحانی وجود ندارد زیرا بشر به مرحله‌ای از بلوغ وارد شده است که هر کس می تواند خود در آثار الهی تفکر نماید و از راه دعا و مناجات و مشورت با دیگران تصمیم بگیرد. برای آنکه اکثر مردم از ظهور حضرت بهاءاللّه منتفع شوند آثار بهائی به ۸۰۰ زبان مختلف ترجمه شده است.
در آئین بهائی، انتخاب دین آزاد می باشد و عقیده بر آن است که همه ی مردم در انتخاب دین خود مختارند و افراد باید پس از مطالعه ی کتب و آثار الهی ادیان دیگر و پس از تحری حقیقت، دین خود را انتخاب نمایند. حضرت بهاءالله به بهائیان عالم می آموزد که تعالیم آن حضرت امروزه به مثابه دارویی است برای دردهای امروزه ی عالم انسانی. ایشان می فرمایند:
 
" رگ جهان در دست پزشک دانا است ، درد را می بيند و بدانائی درمان ميکند . هر روز را رازی است و هر سر را آوازی . درد امروز را درمانی و فردا را درمان ديگر. امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد . ديده ميشود گيتی را دردهای بيکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته . مردمانيکه از باده خود بينی سر مست شده اند پزشک دانا را از او باز داشته اند . اينست که خود و همه مردمان را گرفتار نموده اند . نه درد ميدانند نه درمان ميشناسند . راست را کژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند. "
 

 

https://www.aeenebahai.org

 

 

 دریافت فایل PDF مقاله

 

هر جا رویم آسمان همین رنگ

هر جا رویم آسمان همین رنگ است..... پس بیا آسمانمان را رنگ دلخواه زنیم.... من میشوم نردبان و تو نقاش...

سلام سکرا در اینجا به معنای

سلام سکرا در اینجا به معنای شیرین و شکر است و شراب مست کننده را مسکر می گویند

جناب اسلام شناس من بهائی

جناب اسلام شناس
من بهائی نیستم و بنظرم بزرگترین نقطه ضعف بهائیت تأیید برحق بودن اسلامه چون نمیشه مدعی تمدن و انسانیت بود و در عین حال توحش را تأیید کرد
استدلال شما هم که تعداد مومنین یا سرعت تکثیرشون رو ملاک حقانیت میدونی از طرف خود قرآن رد شده و اکثریت را فاقد عقل و شعور و علم دونسته " اکثرهم لایعقلون ، لایشعرون ، لایفقهون ، لایعلمون ..."
عقب موندگی و توحش توی احکام اسلام بارزه و نیاز به موشکافی نداره. تجسم کامل اسلام رو میتونی تو عربستان سعودی و یا افغانستان زمان طالبان یا حکومت ملاهای ایران و یا تروریستهای مسلمونی که تو همه جای دنیا پخشند ببینی. اگر دیدی رفتار اونا کوچکترین شباهتی با انسانهای متمدن داره اونوقت میتونی منو متهم به توحش کنی

سجاد عزیز قسمت نظرات برای

سجاد عزیز
قسمت نظرات برای اظهار نظر شما در مورد مطلبی که ارائه شده است. اگر پرسشهائی دارید که میخواهید با ما مطرح کنید بهتر است مستقیما به آدرس ایمیل ما بفرستید
برای اثبات حقانیت دیانت بهائی دلایل عقلی و نقلی بیشماری وجود دارد و اگر سری به بخش کتب استدلالی در سایت ما بزنید با بعضی از این دلایل آشنا خواهید شد.
http://aeenebahai.org/taxonomy/t/172
شما هر حجتی که برای ایمان آوردن به حضرت محمد دارید دهها مرتبه قوی تر از آن را برای اثبات حقانیت حضرت بهاءالله خواهید یافت. از بشارات کتب مقدسه قبل و علی الخصوص قرآن گرفته تا دلایل عقلی و استدلالات منطقی. کافیست ردیه ها را کنار بگذارید و آثار بهائی را از منابع اصلی آن مورد تحقیق و بررسی قرار دهید.
در قسمت پرسشها و پاسخها هم به بسیاری از سوالات مشابه آنچه شما در ذهن دارید پاسخ داده شده
http://aeenebahai.org/taxonomy/t/23
اگر با مطالعه این قسمتها همچنان ابهامی داشتید میتوانید از طریق ایمیل با ما مطرح کنید
info@aeenebahai.org
یادآوری میگردد هیچ پیشگوئی در آثار حضرت بهاءالله مبنی بر جانشینی ایشان تا 12 نسل وجود ندارد و این از ساخته های ذهن بیمار ردیه نویسان است و تمامی آنچه ایشان در الواح ملوک خطاب به سلاطین جهان پیشگوئی نمودند یک به یک واقع گردید و حتی بعضی متقدمین که این پیشگوئیها برایشان باور نکردنی بود شرط ایمان آوردن خود را تحقق این وعده ها قرار داده بودند که پس از وقوع آن ایمان آوردند
امیدوارم با مطالعه به دور از تعصب بتوانید به حقیقت پی برید و به صراط مستقیم هدایت گردید
موفق باشید

گل عشق واقعی، عشق به خداست و

گل عشق واقعی، عشق به خداست و اگر می خواهی عشق خدا در دلت باشه و او این عشق را بپذیره پس باید آن راهی رو که دوست داره بری پس راه درست رو انتخاب کن و بدون بهائیت راه درستی نیست.

این تعریف هایی که از حسینعلی

این تعریف هایی که از حسینعلی نوری می کنید فقط خودتان قبول دارید.
آیا برای این تعریف ها و ادعا ها دلیلی عقلی و یا نقلی از ادیان دیگر دارید؟

سلام یک سوال داشتم. می توانید

سلام یک سوال داشتم.
می توانید پیامبر بودن حسینعلی نوری را از طریق ادیان دیگه ثابت کنید؟
شما با سیره انبیاء آشنایی دارید. می توانید بگویید چرا سیره حسینعلی نوری با سیره انبیاء دیگر فرق داشته است؟
چرا حسینعلی نوری معچزه در زمان خودش ندارد؟ چرا پیشگویی هایش به حقیقت نپیوسته است؟
حسینعلی نوری بشارت داده بود بعد از او 12 نسل پس از او یکی پس از دیگری جانشینانش خواهند بود که اولین آنها عباس افندی است. در حالی که عباس افندی پسر دار نشد و نوه اش شوقی افندی هم بچه دار نشد، پس پیشگویی او به حقیقت نپیوست.

مثل اینکه شما با این طرز صحبت

مثل اینکه شما با این طرز صحبت کردنتون دارید ثابت می کنیدکه چه کسی وحشی تره
می خوام ببینم اگه بهائیت بر حقه، تا چند سال دیگه می تونه تعداد قابل توجهی از جهان رو بهائی کنه چون انسان ها حق طلبند و با شنیدن کلام حق به آن گرایش پیدا می کنند
فکر نکنم بعد از 170 سال دروغ پراکنی جمعیت تون به 6میلیون رسیده باشه

علت اصلی بالارفتن آمار

علت اصلی بالارفتن آمار مسلمانان در اروپا سیل مهاجرتهای بی اندازه آنها از کشورهای عقب مانده مسلمان نشین و آمار زاد ولد چند برابری آنها نسبت به خانوارهای اروپائی است
کمتر آدمی ممکن است در دنیای امروز به دین عقب مانده و وحشیانه و تروریست پروری مثل اسلام روی آورد مگر آنکه در ذات خود گرایش به خشونت و توحش داشته باشد و در اسلام راههای توجیه این رفتارها را بیابد

شاید هر کدام از ما چشم هامون

شاید هر کدام از ما چشم هامون رو بروی چیزی باز می کنیم که می خواهیم. اما یک چیز قابل انکار نیست و آن اینکه رجال دولتی اروپا حراس خود را از بالا رفتن جمعیت مسلمانان در اروپا اعلام کرده اند و این حاکی از مسلمان شدن شهروندانشان دارد. فیلم فتنه رو دیدی که خودشون ساختن، آماری که تو اون فیلم از مسملمانان کشور هلند رو نشون میده دیدی و هشداری که به مردم میده، کشورهای دیگر هم همینطور. با اینکه در سراسر دنیا تعداد زیادی از مسلمانان کشته شده و می شود جمعیت آنان بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون نفر است که این جمعیت نسبت به آمار قبلی در این سال های کم نمی تواند فقط از زاد و ولد باشد. این آماری است که خود اونا دادند.

فکر میکردم فقط بوی گند رو حس

فکر میکردم فقط بوی گند رو حس نمیکنی ولی مثل اینکه تو بینائی هم مشکل داری
چشماتو باز کن تا ببینی چند هزار چند هزار دارن میرن مسیحی و زردشتی و بودائی و بیدین میشن و اسلام رو انکار میکنن تازه خوبه که اونائی که بهائی میشن لااقل دین اسلامو رد نمیکنن. اگه گوشت از کار نیفتاده باشه در مورد احکام اعدامی که برای مسیحیای نوکیش صادر میکنن تا جلوی فرارشون از اسلام رو بگیرن شنیدی
اگه بقول تو همه دارن به اسلام رو میارن پس نگران چی هستن
با مغلطه بازی نمیتونی مفهوم واضح آیه قران رو تغییر بدی
خیلی واضح گفته شده شما از خرما و انگور شراب میگیرید و غذاهای خوب درست میکنید. اسم بردن از چیزی که خلافه بعنوان کاری که مردم بطور معمول انجام میدن بنظر تو تآیید یا بی تفاوتی نیست؟

ما که فراری نمی بینیم اگه

ما که فراری نمی بینیم اگه بیشتر توجه کنی می بینی عده زیادی از ادیان و فرق های مختلف به اسلام ایمان آوردن

روزی حسن با روزی حلال که فرقی

روزی حسن با روزی حلال که فرقی نمی کنه .
تو قرآن حرف از مشرکین زده پس منظورش اینه که مشرکین هم خوبن؟از زنا کردن صحبت به میان آورده یعنی ما باید زنا بکنیم؟
در اینجا هم طریقه ی استفاده خوب و بد از خرما و انگور را آورده پس باید هر دو رو انجام بدیم.
به قول علی محمد باب که میگه عربی در زمان ما از بند رها شد این قاعده شما را قبول نمی کنه چه برسه بما

آقای مترجم هرچقدر هم که تو

آقای مترجم
هرچقدر هم که تو ترجمه سعی کنی معنی رو تغییر بدی بازم تأیید شراب گیری ازش حذف نمیشه . در ضمن تو آیه اسمی از رزق حلال نیومده که بخوای بگی لابد اون یکی حرومه . این دوتا " هم" که نوشتی تا تفاوت دوتا عمل رو زیاد تر کنی تو آیه فقط با یک "و" جدا شده که اونا رو تو یک سطح قرار میده درضمن هردو اونا رو نشونه خدا برای قوم عاقلا میدونه

چه چرندیاتی این آخوندا تو ذهن

چه چرندیاتی این آخوندا تو ذهن شما بیچاره ها کردن
چشماتو باز کن تا ببینی گند اسلام و احکام عقب موندش دنیا رو ورداشته و همه دارن ازش فرار میکنن برو یه سری به توضیح المسائلا و کتابائی مثل حلیةالمتقین بزن تا ببینی سنگ چی رو داری به سینه میزنی

دیگه داری حرف تو دهن آدم می

دیگه داری حرف تو دهن آدم می ذاری.
بازم ترجمه رو واضحتر می گم اگه متوجه نشدی قضاوت را با مخاطبین می گذاریم.
آیه می فرماید:(انسان هااز خرما و انگور هم شراب درست می کنند و هم رزق حلال)نه اینکه ما به شما اجازه دادیم که هم شراب درست کنید و هم رزق حلال.
در آخرهم خداوند فرموده است:این آیه و نشانه ای است برای آنان که اهل تعقل هستند.
برای توضیح بیشتر: جمله را باید خبری بخوانی نه انشائی

سلام می دونی احکام بهائی ها

سلام می دونی احکام بهائی ها از اسلام قدیمی تر و عقب مانده است و هیچ ریشه علمی ندارد اما احکام اسلام توسط دانشمندان غربی ثابت شده است. اگر خدا را بعنوان عاقل ترین و عادل ترین و حکیم ترین قبول داری ،خود خدا فرموده که دین اسلام را تا روز قیامت برای بشر کفایت می کند.

آقای قرآن شناس بازی با کلمات

آقای قرآن شناس
بازی با کلمات چیز رو عوض نمیکنه. طبق همون مثال خودت اگه تو آیه اومده باشه که ما کارد را آفریدیم تا با آن آدم بکشید و غذایتان را فراهم کنید آدمکشی رو تأیید کرده
درضمن شماره آیه ها تو قرآنای مختلف فرق میکنه اگه با قرآن آشنا بودی حتما خودت متوجه میشدی

سلام بچه شیعه هستم یک نصیحت

سلام بچه شیعه هستم یک نصیحت برادرانه قبل از اینکه بهائی بشی بامن در ارتباط باش از طریق وبلاگم .بهتر حرفهای ما رو هم بشنوی.

سلام من ایمیلم را گذاشتم اما

سلام من ایمیلم را گذاشتم اما پاسخ شخص مقابل به ایمیلم نیامده. آیا پاسخ من برای ایمیل او فرستاده میشود؟

سلام منم بچه شیعه هستم اما

سلام منم بچه شیعه هستم اما تمایلی به بهائی شدن ندارم چون درباره ی اونا تحقیق کردم و فهمیدم که هیچی ندارند که روی آن درست مانور دهند اگر هم چیزی باشد در اسلام مفصل تر و بهتر از آن بحث شده حتی بر علیه بهائیت وبلاگ هم دارم .اگر می خواهی از واقعیت های بهائیت از زبان منتقدین هم چیزی بشنوی به وبلاگ ما سر بزن تا با هم در ارتباط باشیم.

بازم سلام پس آیه 66 نبود بلکه

بازم سلام پس آیه 66 نبود بلکه 67 بود. واما ترجمه:
شما منظور آیه را اشتباه فرض کردی اما با یک مثال برایتان روشن می شود.مثل اینکه بگوییم چاقو ساخته شده و می توان هم بوسیله آن کار در آشپزخانه را سهل کرد و هم آدم کشت که عقلا بهتر می دانند چطور از این وسیله استفاده کنند.
آیه هم می فرماید از خرما و انگور هم می شود نوشیدنی مسکر درست کرد و هم رزق حلال.

با سلام به نظر من بهتر است

با سلام
به نظر من بهتر است پاسخ ها را هم در سایت خود بگذارید تا کسانی شبهه را می خوانند پاسخ های شخص مقابل را هم بخوانند بعد تصمیم بگیرند.

آقای با سواد که ادعای قرآن

آقای با سواد که ادعای قرآن خواندن داری
این متن آیه و ترجمه آن چیزی است که گفتی در هیچ جای این کتاب مقدس وجود ندارد
وَ مِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فىِ ذَالِكَ لاَيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ( نحل67)
و از ميوه‏هاى نخلها و تاكها (به شما داده‏ايم) كه از آن خمر و روزى نيكو به دست مى‏آوريد در اين سخن حجتى است براى قومى كه تعقل مى‏كنند.

در هر دین یا فرقه و یا حزبی

در هر دین یا فرقه و یا حزبی نخاله وجود داره اما شما اگر می خواهید به دینی را انتخاب کنید باید به اصل دین نگاه کنید و نه به ایمان آورندگان آن دین . حال یک پیشنهاد برای شما دارم. به اصل دین اسلام و اصل بهائیت بنگرید کدام غنی تر است؟ کدام عقلانی تر است؟ کدام با علم روز مطابقت بیشتر دارد؟ آیا نمی بینید دانشمندان حرف هایی که پیامبر اسلام و ائمه فرموده اند را امروز اثبات می کنند؟ آیا نباید دین متاخر پیشرفته تر باشد؟ پس چرا ما چنین چیزی نمی بینیم؟

سلام بر شما یک سوال تا بحال

سلام بر شما
یک سوال تا بحال قرآن را خوانده ای؟
در مورد اشکالاتی که به قرآن گرفته ای هیچ جای این کتاب مقدس چنین چیزهایی وجود ندارد. و در مورد سوره نحل آیه 66 اصلا در مورد شراب انگور و خرما سخنی به میان نیاورده بلکه در خداوند می فرماید: حال چهار پایان همه عبرت و حکمت است که ما از میان سرگین و خون، شیر پاک شما را می نوشانیم که در طبع همه گواراست.
حال شما در اینجا شراب انگور و خرما می بینید؟؟؟؟!!!!!

بنام گوینده توانا ای دوست در

بنام گوینده توانا ای دوست در روضه قلب جزه گل عشق مکار

احبا بر دوستان

دوست گرامی همانگونه که

دوست گرامی
همانگونه که میدانید ایمان تحولی قلبی و روحانی است. شما از هر زمان که محبت حضرت بهاءالله و میل به اجرای تعالیمشان را در قلب احساس کنید بهائی هستید و میتوانید فرائض این آئین را بجا آورید و خود را از مومنین بدانید
سرافراز باشید

با سلام من از دین شما خوشم

با سلام
من از دین شما خوشم امده وا خواستار
اطلاعات بیشتر برای گرویدن به این دین
هستم .

لطفا من را راهنمائی کنید

من یک بهایی هستم که آشنای

من یک بهایی هستم که آشنای کامل با دین اسلام و بهایی دارم چون مادرم و کّل خانودهٔ مادرم مسلمان هستند. خانواده مادرم بشدت مذهبی‌ هستند که در مراتب بالای اداری کشور هم فعالیت میکنند به طوری که مادرم بعد از ازدواج با پدرم با این که مادرم هنوز خود را یک مسلمان می‌داند و تمام فرائض دینی اسلام را انجام میدهد از خانواده مدت‌ها ترد شد. یادم رفت بگم که مادرم فرزند شهید هم هست.

نکته جالب اینجاست که ۹۹.۵% مرد‌های طایفه مادرم بشدت معتاد به مواد مخدر هستند و زنان این خانواده دست کم یک بار طلاق گرفته‌اند. در حالی‌ که در کل طایفه پدرم معتاد پیدا نمیکنی‌ و در کّل فقط ۲ نفر سیگار میکشند. و جالبتر اینکه بعد از سی‌ و چند سال مادر بزرگم و خاله‌ام به شدت دوست داشتند که دختر خالم‌ام با برادرم که بهایی است ازدواج کنه و برای کمک همیشه با برادر و پدرم تماس میگیرند.

حالا جالب تر اینه که من خودم با یک مسلمان در خارج از کشور آشنا شدم و ازدواج کردم. شوهر من هم در یک خانواده کاملا مذهبی‌ بزرگ شده ولی‌ هم خودش هم خواهرش و شوهر خواهرش از دین بیزارند. و بقیه عضای خانواده هم وقتی‌ به خارج از کشور سفر میکنند کاملا رنگ عوض میکنند، انگار که هرگز مسلمان نبودند. شوهر من میگه من به یک دلیل هرگز بهایی نخواهم شد و اون هم این‌است که دین بهایی اسلام رو با این همه جنایت در صدر اسلام بعنوان یک دین قبول داره. دیگه خیلی‌ جالبتره که بگم بار‌ها و بارها من به عنوان یک بهایی از اسلام در مقابل مسلمانان (نمیدونم بگم مسلمان زادگان یا مسلمانان سابق) دفاع کردم.

این همه را گفتم که خودت قضاوت کنی‌ و بفهمی که جعلی در کار نیست مشکل از جایی‌ دیگر است.

سلام بالاخره علم و عقل خوب

سلام
بالاخره علم و عقل خوب است؟ اگر خوب است چرا جناب بهاء الله مردمان را از مراجعه به علم و عقل منع می کنند؟
ایقان ص 164 / پ 276 : و از فقهاء و علمای بيان استدعا می نمايم که چنين مشی ننمايند و بر جوهر الهی و نور ربّانی و صرف ازلی و مبدأ و منتهای مظاهر غيبی در زمن مستغاث وارد نياورند آنچه در اين کور وارد شد و به عقول و ادراک و علم متمسّک نشوند و به آن مظهر علوم نامتناهی ربّانی مخاصمه ننمايند.

سلام بر همگی من از یک خونوتده

سلام بر همگی
من از یک خونوتده ی شیعه و نماز خون و معتقدم،اما تعصبها نباید جای عقل رو بگیره،همه چی توی دنیا داره با سرعت نور حرکت میکنه،اینکه ما بخوایم روی یک دین کهنه و قدیمی واسه ی همه ی شرایط و همه ی سال ها حساب باز کنیم و ازش اطاعت کنیم منطقی نیست،خیلی از چیزای دین واسه همیشه خوبه،مثل نیکی به پدر و مادر،اما بعضی چیزا با توجه به شرایط زندگی باید و باید تغیر کنه
من دلم میخوااد بهایی شم

می شود بفرمایید در صورتی که

می شود بفرمایید در صورتی که اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد دارید پس چرا زنان نمی توانند کاندیدای رهبران بیت العدل شود و چرا در مهریه بین زن شهری و زن روستایی فرق گذاشته اید و چرا بهاءالله در سخنانش زن ها را پست تر از مردان می داند؟

ایا حضرت بهاالله کتابی دست

ایا حضرت بهاالله کتابی دست نوشته ای چیزی دارن؟ اگه دارن لطفا اسمش بگیین تا بخونیمش.

عبارت پاک و نجاست کاملا واضح

عبارت پاک و نجاست کاملا واضح است و نیازی به بحث کلامی ندارد. همه چیز پاک است مگر از پاکی خارج شود.
دوم پاکی و طاهر بودن با احکامی که در تشیع به آن اشاره رفته متباین اصل اولیه تشخیص طهارت است.
این تباین و تناقص در پاکی و طاهر بودن در کتاب اقدس وجود ندارد.
لذا پاکی هم ممکن به عدم است لذا به گاه عرض ناپاکی به آن، اصولی لازم است که مجدد به آنها اشاره و توصیه شده است.

واینکه انگلیس استعمارگروناقض

واینکه انگلیس استعمارگروناقض حقوق بشر به عبدالبها لقب sir داد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بالاخره بخشی از سایت را به بیزاری از جنایات اسراییل خونخوار قرار ندادید چون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اليوم در هر اقليمي اگر شخصي

اليوم در هر اقليمي اگر شخصي ايراني را تعريف و توصيف خواهند، گويند اين شخص از وطن بهآءالله است، فوراً عزيز و محترم گردد. اقلاً ايرانيان بايد قدر اين را بدانند. از انظار جهانيان افتاده بودند و از امم متوحّشه شمرده ميشدند، حال چنين عزّت پايداري يافتند و چنين تاجي از گوهر شاهوار بر سر نهادند. نعم ما قال الشّاعر:هر که ارزان ميخرد ارزان دهد گو هري طفلي بقرصي نان دهد حق عيان چون مهر رخشان آمده حيف کاندر شهرکوران آمده شمس حقيقت اگر در سائر اقاليم اشراق نموده بود تا بحال اشعه اش جهانگير گشته بود زيرا آن اقليم قدر اين فضل عظيم را ميدانستند، ولو مؤمن نبودند، مسرور بودند
— حضرت عبدالبهاء

خودتان ببنيد حرف چقدر درست است.

متأسفانه شما تنها منبعی که

متأسفانه شما تنها منبعی که برای شناخت دیانت بهائی در اختیار دارید ردیه هاست و مسلما جز شبهه و افتراء چیزی در آن نخواهید یافت
اگر حقیقتا مایل به شناخت دیانت بهائی هستید به اصل کتب رجوع کنید و ابهامات شخصی خودتان را مطرح نمائید نه گزیده های مغرضانه ردیه نویسان. به همه مواردی که اشاره کردید در قسمت پرسشها و پاسخهای این سایت و صدها سایت و کتاب بهائی دیگر پاسخ داده شده ولی متأسفانه دسترسی هموطنانمان به این منابع آنچنان محدود است که شبهات بچه گانه ردیه ها هنوز ذهن بسیاری را بخود مشغول داشته است
مختصرا عرض میگردد که بهائیان بومی کشور اسرائیل نیستند و بنا بر تصمیم جامعه بهائی اجازه اقامت دائم در آنجا را هم ندارند هر فرد اسرائیلی هم که بهائی شود باید خاک این کشور را ترک نماید بنابراین تبلیغ و دعوت به ایمان یهودیان مقیم اسرائیل تنها به درخواست خودشان صورت میگیرد نه بصورت عمومی و رسانه ای. حضرت بهاءالله در مورد تبلیغ میفرمایند " تا سمع نیابید لب نگشائید" و این عملکرد منافات با هیچیک از اصول اعتقادی بهائیان ندارد
مطالبی که در مورد طهارت نوشته اید کاملا نادرست و حاصل مغلطه مغرضانه ردیه نویسان است . نجاست و طهارت به معنای تمیزی و کثیفی نیست چون مثلا در اسلام الکل که ماده ای ضد عفونی کننده است نجس بحساب می آید و مدفوع و خون و ادرار گوسفند و شتر و حیوانات حلال گوشت طاهراست غیر مسلمان هرچقدر هم که تمیز و پاک باشد نجس است ولی آب کری که سگ نجس در آن ادرار کرده باشد طاهر است. در دیانت بهائی بساط این نوع احکام برچیده شده و همه اشیاء و انسانها از نجاست ذاتی که مذهب به آنها نسبت میدهد رهائی یافته اند ولی پاکی و لطافت که امری بهداشتی است مورد تأکید شدید قرار گرفته و تأثیر آن در روحانیت تأیید شده که خود شما هم برخی شواهد آن را به ظن تناقض ذکر کردید
در کتاب ایقان هیچ غلطی وجود ندارد اگر ادعا مینمائید سند آن را ارائه کنید ولی اگر بخواهید از دید ردیه ها نگاه کنید بیش از ششصد مورد غلط املائی ، صرفی ، نحوی ، تاریخی ، ادبی ، علمی ، عقلی و منطقی در قرآن وجود دارد که هیچیک از فقها شما تاکنون قادر به ارائه پاسخی قانع کننده به این ایرادات نبوده اند

امیدوارم که این مختصر شبهات ذهنی شما را رفع نموده باشد و بتوانید فارغ از پیش داوری به تحقیق در مورد دین الهی بپردازید
موفق باشید

شبهه ای در موردکتاب

شبهه ای در موردکتاب ایقان
برخورد از نوع اول:
کتابی الهی است.
برخورد از نوع دوم:
تنها بیش از 150 غلط ادبی بر آن گرفته شده است

در کتاب اقدس چاپ تهران ص 74

در کتاب اقدس چاپ تهران ص 74 آمده است :
"کذلک رفع الله حکم دون الطهاره عن کل الاشیا"
(این چنین خداوند ، حکم پاک نبودن را از اشیاء برداشت.)
و در ص 75 آمده است :
"قد انغمست الاشیاء فی بحر الطهاره فی اول الرضوان"
(هر آینه همه چیز در اول رضوان در دریای طهارت و پاکی غوطه ور شد)
اما گویا ایشان فراموش کرده اند که در جای دیگر کتاب اقدس نگاشته اند:
"و حکم باللطافه (بالطهاره) الکبری و تغسیل ما تغبر من الغبار و کیف الاوساخ المنجمده و دونها، اتقوا الله و کونوا من المطهرین......طهروا کل مکروه بالماء الذی لم یتغیر بالثلاث.ایاک ان تستعملوا الماء الذی تغیر بالهواء او بشیء اخر"
(و حکم شده است به پاکی بزرگتر!!! و شستن آن چه غبار گرفته تا چه رسد به چرک های جامد و غیر آن ، از خدا بترسید و از پاک کنندگان باشید!!... هر چیز کثیفی را با ابی که رنگ و بو و مزه آن تغییر نکرده است پاک کنید مبادا آبی را که بر اثر هوا یا چیز دیگر تغییر کرده به کار برید.)(گنجینه حدود و احکام 81)
سوالی که دوستان بهائی باید پاسخ گو باشند این است که مگر مسائل نجاست و طهارت در اسلام چه ایرادی داشت که ایشان از یک طرف همه چیز را پاک می دانند و از طرف دیگر می بینند نمی توان هر چیز پلید و کثیفی را پاک دانست پس دستور می دهند با آب پاک!!! که مزه و بو و رنگش تغییر نکرده اشیاء را پاک کنید و جالب تر این است که می گویند بر هر چیز پاکی میتوان سجده نمود:
"قد اذن الله لکم السجود علی کل شیئ طاهر"(ص 26 گنجینه)
پس دو نکته قابل طرح است:
الف- اگر همه چیز پاک است پس چرا در بحث سجده گفته شده بر هر چیز پاک !!!! می توان سجده کرد. مگر چیز غیر پاکی هم طبق گفته اول از ص 74 اقدس داریم؟!
ب- آیا واقعا بر هر چیزی می توان سجده کرد؟!

شبهه ای در دین بهایی(

شبهه ای در دین بهایی( تبلیغ)

برخورد از نوع اول:

تبلیغ ،امری واجب است در همه جا و هر وقت و برای همه کس

برخورد از نوع دوم: تبلیغ در اسرائیل ممنوع است و تبلیغ اسرائیلی حتی در خارج حرام است

لعنت بر این دین کثیف و

لعنت بر این دین کثیف و امریکایی ای بینوایان بی چاره دلم برای تان می سوزد از زیر باران به زیر ناودان رفته اید

مگر نه اینکه مکان اصلی

مگر نه اینکه مکان اصلی بهاییهادر اسراییل است اگر الهی هستید چرا اسراییل!!!!!!!!! مگر ارم دین شما وبیانیهاارم پرچم اسراییل نیست !چرا در سایت خودقسمتی را به جنایات اسراییل وبرائت بهاییان الهی! از اسراییل قرار نمیدهید!!!!مگر امام حسین علیه السلام جان ومال وخانواده خود رادر راه ازادگی فدا نرد ایا ایشان از عبدالبهاکمترند!!!چرا معجزه ای ندارد چرا مانن حضرت محمد علیه السلام در بین دیگر ادیان الهی شناخته شده نیست

از نامشروعی بهاییت همین بس که

از نامشروعی بهاییت همین بس که حامی انها اسراییل صهیونیزم غاصب خونریزاست جالب اینکه بهاییان نمیتوانند در بین مردم اسراییل تبلیغ دینی کنندچون اسراییل صهیونیزم دین تحریفی یهود را برترین دین میداند وپیروان بقیه ادیان راانسان نمیداندودین پوچ بهایی رادستمایه ای برای نابودی اسلام قرار داده وگرنه اسراییل خونریز بهاییان را از سگ خود کمتر میداند

دوست عزیز در قسمت پرسشها و

دوست عزیز
در قسمت پرسشها و پاسخها به این شبهه رایج جواب داده شده لطفا به آن مراجعه نمائید
http://www.aeenebahai.org/node/453

بهأالله هنگامي كه در زندان

بهأالله هنگامي كه در زندان عكا گرفتار بود، چنين نگاشت:
«اسمع ما يوحي من شطر البلأ علي بقعه المحنه و الابتلأ من سدره القضأ انه لا اله الا انا المسجون الفريد». (41)
(بشنو آنچه را كه وحي مي شود از مصدر بلا بر زمين غم و اندوه از سدره قضا بر ما به اينكه نيست خدايي جز من زنداني يكتا».
در قسمتي ديگر از كتاب مبين مي گويد:
«كذلك امر ربك اذكان مسجوناً في اءخرب البلاد». (42)
(اينگونه امر كرد پروردگارت، زماني كه بود زنداني در خراب ترين شهرها».
و نيز مي گويد:
«تفكر في الدنيا و شأن اهلها ان الذي خلق العالم لنفسه قد حبس في اءخرب الديار بما اكتسبت ايدي الظالمين». (43)
(درباره دنيا و حالات مردم آن بينديش. زيرا آنكه جهان را براي خود خلق كرد، در خراب ترين مكان ها به دست ستمكاران زنداني است).
و در جاي ديگري از كتاب مبين آورده است:
«ان الذي خلق العالم لنفسه منعوه اءن ينظر الي اءحد من احبائه»(44)
(آن كسي كه جهان را براي خودش خلق كرد، او را منع مي كنند كه حتي به يكي از دوستانش نظر افكند). خدا در زندان؟!!!!چی بگم من اخه

-لقب باب از این جهت است که

-لقب باب از این جهت است که اگر چه حضرت باب خود مظهر مستقلّ الهی بود اعلان فرمودند که مقصد اصلیش آنست که مردم را برای ظهور کلّی الهی بعد از خود آماده نمایند.
-در سال ۱۸۶۳ ميلادي در همان شهر حضرت بـهاءالله مقام خويش را اعلان نموده و خود را موعود کل امم معرفی فرمودند.-
-حضرت بهاءالله در سال 1817 ميلادي در طهران متولد شدند. از اوان طفولیت آثار عظمت در آن حضرت ظاهر بود. ایشان در منزل آموزش مختصری دیدند، اما احتیاج نداشتند که در مدرسه ای وارد شوند
-با تمرکزدر مقام حضرت عبدالبهاء بعنوان مركز عهد و ميثاق حضرت بهاءالله، بهائيان عالم متحدانه در سعى و كوششند تا حيات بهائى داشته باشند
فکر نکنم با استناد به گفته های خودتان در معرفی بهائیت در بالای همین صفحه نیازی به هیچ استدلالی باشد
تمرکز در مقام بهاء- مظهر مستقل الهی بودن- ظهور کلی الهی- معود کل امم -احتیاج نداشتن به مدرسه
بعد می گوئید که........ مثل همه هیچ نمی گویم ضمن احترام به همه انسانها

عزیزم کر کنم شما هنوز با خودت

عزیزم کر کنم شما هنوز با خودت موضعت مشخص نیست
برادر تو داری به پیغمبر اکرم و اسلام توهین میکنی و ایراد میگیری
اگه واقعا ادعای بهاییت داری که شما دینتون ادامه اسلام!!!!
اگه پایه اسلام بزنی ریشه خودتو زدی
انقدر جناب باب و بها در مورد رسول اکرم گتند حالا شما...
عزیزان لطف کنین قبل دادن نظرات احساسی کمی تامل بفرمایید

خیلی سایت جالبی بود

خیلی سایت جالبی بود

اخه بهاییتم شد دین؟ نه پیغمبر

اخه بهاییتم شد دین؟ نه پیغمبر داره نه معجزه داره. اسم اون بهاء ا... را نذارید پیغمبر بابا اون چیزی حالیش نبود که. ولی با بی سوادیش خوب یه جمعو گذاشت سرکار.

یک نظر جدید بنویسید:

این فیلد به صورت خصوصی نگهداری می شود و در معرض دید قرار نمی گیرد. چنانچه مایل به دریافت پاسخی از طرف سایت هستید آدرس ایمیل معتبر خود را درج فرمائید
سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

مطالب سایت

نوزده هزار لغت

کلمه ای را که به دنبال معنی آن هستید را در اینجا تایپ کنید.

آمار سایت

بازدید مطالب:
39821436
بازدید روزانه مطالب:
9655
محتوای سایت :
1744
نظرات:
6995
اعضای خبرنامه :
12318
Syndicate content